Thai MOOC:LMS แจ้งให้ทราบว่าผู้เรียนดังต่อไปนี้สำเร็จหลักสูตร

Image for course mode of type honor แพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ออนไลน์ตลอดชีวิต | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Natt Leelawat ได้ผ่านการเรียนออนไลน์ตามเกณฑ์การวัดผลในรายวิชา เรียน “ญี่ปุ่นปัจจุบัน” ผ่านระบบ e-learning (5 ชั่วโมงการเรียนรู้)

พัฒนารายวิชาโดย National Defense Academy of Japan

ถูกบันทึกโดย

Associate Professor Kanako Yoshimine, Ph.D.

Associate Professor Kanako Yoshimine, Ph.D.

Department of Humanities National Defense Academy of Japan

สนับสนุนโดยองค์กรดังต่อไปนี้