Thai MOOC:LMS แจ้งให้ทราบว่าผู้เรียนดังต่อไปนี้สำเร็จหลักสูตร

Image for course mode of type honor แพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ออนไลน์ตลอดชีวิต | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มาธินี คงสถิตย์ ได้ผ่านการเรียนออนไลน์ตามเกณฑ์การวัดผลในรายวิชา ยุทธศาสตร์ชาติและการนำไปสู่การปฏิบัติ (7 ชั่วโมงการเรียนรู้)

พัฒนารายวิชาโดย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ถูกบันทึกโดย

นายทศพร ศิริสัมพันธ์

นายทศพร ศิริสัมพันธ์

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สนับสนุนโดยองค์กรดังต่อไปนี้