ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การตลาดท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ | Responsible Tourism Marketing


TAT
CC

ในรายวิชานี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบคืออะไร? มีประโยชน์อย่างไร พร้อมนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างไร บทบาทหน้าที่ หลักเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวและผู้ให้บริการด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ควรรู้ รวมไปถึงได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการและโมเดลธุรกิจต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์และยั่งยืน เทคนิคการพัฒนาและสร้างสรรค์สินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ให้บริการด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การบริหารจัดการความเสี่ยงในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสำหรับผู้ประกอบการ กลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น กลยุทธ์ทางการตลาดดิจิทัล เป็นต้น นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้กรณีศึกษาที่น่าสนใจจากผู้ประกอบการ หรือองค์กรชั้นนำในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

CC

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 6 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 4 ชั่วโมง 57 นาที)

CC

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับการเป็นนักท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ

2. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทคนิคการพัฒนาการสร้างสรรค์สินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าและการบริหารจัดการความเสี่ยงในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

3. ผู้เรียนสามารถอธิบายกลยุทธ์ทางการตลาดในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

4. ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนไปใช้ประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยวได้

CC

ผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวและประชาชนที่สนใจการเป็นนักท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ประมาณการจำนวนผู้เรียน 5,000 คน

CC

ทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนต้องมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

CC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

ดร.แก้วตา ม่วงเกษม
อาจารย์ประจำสาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

E-mail : kaewta.mua@mahidol.edu

ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว (TAT Academy) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)

1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

โทรศัพท์: 0 2250 5500

อีเมล: tatacademy@tat.or.th

CC
Enroll