ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ : ความคาดหวังของสังคมต่อโฆษณา | Ethical and Creative Online Advertising : Society's Expectation of Advertising


AAT

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

การผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ :

ความคาดหวังของสังคมต่อโฆษณา

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชานี้จะมุ่งเน้นแนวคิดเกี่ยวกับ การผลิตสื่อโฆษณาออนไลน์ที่สร้างสรรค์ ตามกระบวนการสื่อสารการตลาด การสร้าง ตราสินค้า การเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค การกำหนดกลยุทธ์ และช่องทางการสื่อสาร ภายใต้มุมมองของการสร้างสรรค์อย่างปลอดภัย ด้วยกฎหมาย และจริยธรรม ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 6 ชั่วโมงเรียนรู้ (2 Hours/Week)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบอกถึง (Identify) แนวทางการผลิตสื่อโฆษณาออนไลน์ที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์

2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบาย (Describe) กระบวนการหลักการในการผลิตสื่อโฆษณาออนไลน์ที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์

3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประเมิน (Evaluate) การสื่อสารโฆษณาในแง่ความปลอดภัยและสร้างสรรค์และผลกระทบของการโฆษณาที่มีต่อสังคม

4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถผลิต (Create) สื่อโฆษณาออนไลน์ที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม

คุณสมบัติผู้เรียน

- กลุ่มนิสิตนักศึกษา ที่เรียนทางด้านการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การสร้างตราสินค้า และการสื่อสารการตลาด ที่ต้องการเสริมความรู้นอกห้องเรียน

- เจ้าของสินค้า / ผู้ขายสินค้าออนไลน์ที่ต้องการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ และประสบความสำเร็จในการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์

เกณฑ์การวัดผล

แบบทดสอบระหว่างเรียน 55% และแบบทดสอบหลังเรียน 45%

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 75% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

นางสาวอ่อนอุษา ลำเลียงพล
ตำแหน่ง นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail aat@adassothai.com เบอร์ 02-5916461-5

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll