ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

Lifelong Learning Space for all

Thailand Massive Open Online Course Platform

ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่สนับสนุนให้คนไทยได้ศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต เข้าถึงองค์ความรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา

Thai MOOC Learning Management System (LMS)

ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบ MOOC ที่ออกแบบมาเพื่อให้คนไทยได้ Upskill ReSkill ทุกทีทุเวลา

  • มีรายวิชามากมายจากสถาบันชั้นนำ.
  • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลาตามต้องการ
  • สามารถรองรับการใช้งานได้หลากหลายอุปกรณ์ (Responsive)
  • รองรับผู้ใช้งานได้มากขึ้น
เข้าใช้งานระบบ
macbook image

รายวิชาออนไลน์ (Online Course)

รายวิชาบน Thai MOOC ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศร่วมพัฒนาองค์ความรู้ที่เชี่ยวชาญเป็นรายวิชาออนไลน์ เพื่อให้คนไทยได้เข้าถึงองค์ความรู้ที่มีคุณภาพ

ค้นหารายวิชาเพิ่มเติม

สถาบันที่เข้าร่วมพัฒนารายวิชาออนไลน์

ผู้เรียนสามารถเลือกวิชาที่ต้องการเรียนออนไลน์จากสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมพัฒนารายวิชาออนไลน์

logo-img
logo-img
logo-img
logo-img
logo-img
logo-img
logo-img
ค้นหาหน่วยงานเพิ่มเติม

หน้าที่ของเรา

เราจะทำหน้าที่เป็น แพลตฟอร์มกลางเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนไทยเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสนับสนุนหน่วยงาน องค์กร สถาบันฯ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบ MOOC ให้เกิดประสิทธิภาพ สร้างความยั่งยืนให้กับสังคมไทย ตอบสนองนโยบายการศึกษาชาติ

ศ.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
ปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ศ.ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล
รองปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รศ.ดร.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา
ผอ.โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

ส่วนสนับสนุนภายใต้ Thai MOOC Platform

นอกจากสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ในทุกภาคส่วนแล้ว Thai MOOC ได้มีนโยบายในการสนับสนุนองค์กร หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้เกิดประสิทธิภาพ โดยสามารถร่วมใช้งานระบบต่อไปนี้

Thai MOOC Authentication

ระบบที่เชื่อมโยงข้อมูลผู้เรียนเข้าด้วยกัน มีการระบุตัวตนและระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลผู้เรียน สนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงระบบ Thai MOOC และระบบอื่น ๆ ของหน่วยงาน สถาบัน องค์กร และมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมผ่านมาตฐานการใช้งาน SSO (Single Sign On) ตอบโจทย์การสนับสนุนด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต

MOOC Course Directory

ระบบค้นหารายวิชาออนไลน์ภายในประเทศ สนับสนุนการค้นหา Course Online ที่มีอยู่ในระบบขององค์กรหรือสถานบันต่าง ๆ ภายในประเทศ อำนวยความสะดวกในการค้นหารายวิชาให้กับผู้เรียน มีการจัดเก็บชื่อและข้อมูลเบื้องต้นของรายวิชาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงรายวิชาออนไลน์ขององค์กรและหน่วยงาน ต่าง ๆ ได้จากหน้าต่างเดียว.

Thai MOOC LMS

ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบ MOOC ที่เปิดโอกาศให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างไม่มีข้อจำกัด ด้านเวลา สถานที่ และที่สำคัญคือ ฟรี เรามี Course ที่น่าสนใจและได้รับการพัฒนาจากมหาวิทยาลัยชันนำของประเทศมากมาย มีเนื้อหาครอบคลุมทุกสาขาวิชา ส่งเสริมให้คนไทยมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเพิ่มทักษะให้กับตนเองอยู่เสมอ

Thai MOOC e-Testing

ระบบวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ยกระดับมาตฐานการศึกษาออนไลน์ไทยให้มีคุณภาพ โดยผู้เรียนสามารถวัดและประเมินผลรายวิชาออนไลน์ที่ต้องการได้จากศูนย์สอบต่าง ๆ ที่ร่วมมือหรือเข้าร่วมกับ Thai MOOC ผ่านระบบ Thai MOOC e-Testing โดยสามารถวัดและประเมินได้ 2 รูปแบบคือ การวัดองค์ความรู้ และการประเมินทักษะวิชาชีพ

Thai MOOC Credit Bank

ธนาคารหน่วยกิต สนับสนุนให้ผู้เรียนต่อยอดการเรียนรู้โดยการเทียบโอนหน่วยกิตในการขอรับใบปริญญาจากสถาบันที่เข้าร่วม หรือ การขอตำแหน่งทางวิชาการ การเพิ่มความก้าวหน้าในหน้าที่การงานต่าง ๆ โดยระบบจะจัดเก็บผลที่ได้จากการวัดผลของผู้เรียนนำไปเทียบโอนกับหลักสูตร หรือแผนการเรียนรู้ จาก สถาบัน องค์กร ที่เข้าร่วม

Thai MOOC e-Profile

ระบบที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียนในด้านการบันทึกประวัติหรือผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจาก Thai MOOC Platform เช่น ผลการเรียนรู้จากระบบ Thai MOOC LMS ผลการวัดผลประเมินผลจากระบบ Thai MOOC e-Testing เป็นต้น นอกจากนี้ยังรวมไปถึงข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ที่ผู้เรียนอนุญาติเพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคต เช่น การสมัครงาน หรือการเทียบโอนผลการเรียน