ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | Easy English for Everyday Life


BRU

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

About this course "Easy English for Everyday Life"

คำอธิบายรายวิชา

ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญกับในการศึกษาขั้นพื้นฐานและการเตรียมความรู้ของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาก่อนที่จะศึกษาในรายวิชาเฉพาะของแต่ละศาสตร์ที่ชำนาญ Easy English for Everyday life จึงจำเป็นต้องมีการฝึกทักษะขั้นพื้นฐานของภาษาอังกฤษ – เสียง คำ วลี ประโยค ส่วนของประโยค เช่น คำนาม คำสรรพนาม คำคุณศัพท์ คำวิเศษ ที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเน้นการสื่อความหมายของคำศัพท์ วลีที่จำเป็นสำหรับ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และโครงสร้างไวยากรณ์ด้วยรูปประโยคที่มีองค์ประกอบของประโยคพื้นฐาน

Course syllabus

English is important in the basic knowledge and preparation of students in higher education before students study their specific subject or their expertise. Easy English for Everyday life is required to practice the basic skills of the English language - sounds, words, phrases, sentences, parts of sentences such as nouns, pronouns, adjectives, and adverbs required on a daily basis. Focusing on the meaning of words, phrases and grammatical structure of the sentence with a sentence that contains the elements needed for basic listening, speaking, reading and writing skills for everyday communication.

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 24 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 8 ชั่วโมง)

Requirements

คุณสมบัติผู้เรียน

สำหรับรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานเราเปิดเพื่อประชาชนทั่วไป ที่มีเวลา 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานถ้าคุณเป็น นักเรียน นักศึกษาปีที่ 1 หรือ ผู้ที่อยากพัฒนาตนเอง

Content Level

ระดับเนื้อหารายวิชา BRU001 Easy English for Everyday Life เทียบเท่า A1 (CEFR)

ตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR อย่างเป็นทางการ ผู้ที่มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ A1 จะสามารถสื่อสารได้ดังต่อไปนี้

  1. สามารถเข้าใจและโต้ตอบในสิ่งที่คุ้นเคยในชีวิตประจำวัน รวมถึงสามารถใช้ประโยคพื้นฐานเพื่อสื่อสารถึงความต้องการที่เป็นรูปธรรม
  2. สามารถแนะนำตัวเองและคนอื่น สามารถถามและตอบคำถามเกี่ยวกับรายละเอียดส่วนบุคคลได้ เช่น สถานที่อยู่อาศัย คนที่รู้จัก และสิ่งของที่มี
  3. สามารถโต้ตอบกับผู้อื่นได้ ในกรณีที่ผู้อื่นพูดอย่างช้า ๆ ชัดเจน และพร้อมที่จะช่วยเหลือ

CEFR and ESOL examinations diagram

Course Objective

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1) มีความรู้ทางด้านคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน (Knowledge)

2) สามารถอ่านเนื้อหาแล้วความเข้าใจบริบทที่ใช้ในชีวิตประจำวัน (Comprehension)

3) สามารถนำไปใช้ในบริบทที่กำหนดให้ได้ (Application)

4) สามารถวิเคราะห์เนื้อหาที่ได้มอบหมายให้ได้ (Analysis)

5) ผู้เรียนสามารถสรุป หรือ เขียนตอบโจทย์สั้นๆได้ (Synthesis)

Course Evaluation

เกณฑ์การให้คะแนน 60% = Pass

เก็บภายในบทเรียน (แบบฝึกหัด)

( Quiz 40%)

ทดสอบย่อย (แต่ละบท)

( Exam 40%)

สอบปลายภาค

(Summative Exam 20%)

Course Staff

Course Staff Image #1

Instructor

Ajarn Thayida Pholying (อ.ทยิดา)

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Course Staff Image #1

Instructor

Ajarn Suteera Pothitha (อ.สุธีรา)

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์
Course Staff Image #1

Instructor

Ajarn Rosesamon Panduangkaew (อ.รสมน)

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์
Course Staff Image #1

Instructor

Ajarn Waridtha Rattanawaropas (อ.วริษฐา)

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์
Course Staff Image #1

Instructor

Ajarn Purisa Watcharenwong (อ.แอน)

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์

Frequently Asked Questions

What web browser should I use?

Easy English for Everyday Life (BRU001) works best with current versions of Chrome, Firefox or Safari, or with Internet Explorer version 9 and above.

Contract Information

อ.ทยิดา (คนสวย) Email: brru.mooc@thaicyberu.go.th

Enroll