ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

รู้ทันภัยไซเบอร์ | Cybersecurity Awareness


BU

รายวิชานี้ เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

คำอธิบายรายวิชา

เรียนรู้เพื่อป้องกันภัยทางไซเบอร์ประกอบด้วย การใช้งานโทรศัพท์มือถือให้ปลอดภัยจากภัยคุกคาม การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) อย่างปลอดภัย การใช้และจัดตั้งเครือข่ายไร้สายบ้านให้ปลอดภัย ไวรัสและมัลแวร์คอมพิวเตอร์ HTTP (Hypertext Transfer Protocol) และ ผู้ปกครองเพื่อสอนบุตรหลานเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด

6 ชั่วโมง

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ต่อครั้ง

1 ชั่วโมง/ครั้ง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์(Social Media) อย่างปลอดภัย

 1. รู้จักความหมาย ความสำคัญ ประเภท และการตั้งค่าเบื้องต้นเกี่ยวกับแอปพลิเคชั่น Social Network
 2. รู้จักวิธีป้องกันภัยจากการเล่น Social Network
 3. เข้าใจ และตระหนักถึงมารยาทในการใช้งาน Social Media

การใช้และจัดตั้งเครือข่ายไร้สายบ้านให้ปลอดภัย

 1. สามารถเข้าใจนิยาม และอุปกรณ์สำหรับการจัดตั้งเครือข่ายไร้สายสำหรับบ้าน
 2. สามารถเข้าใจการจัดตั้งเครือข่ายไร้สายบ้านอย่างปลอดภัย
 3. สามารถใช้เครื่อช่ายไร้สายบ้านได้อย่างปลอดภัย

ไวรัส และมัลแวร์คอมพิวเตอร์

 1. สามารถป้องกันอันตรายจากการหลอกลวงในรูปแบบต่างๆ
 2. สามารถปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงภัยไวรัสไซเบอร์ได้

การใช้งานโทรศัพท์มือถือให้ปลอดภัยจากภัยคุกคาม

 1. สามารถใช้มือถือได้อย่างปลอดภัย
 2. รู้จักการตั้งค่า และกำหนดการใช้งานมือถืออย่างไรให้ปลอดภัย

HTTP (Hypertext Transfer Protocol)

 1. สามารถท่องเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย

ผู้ปกครองเพื่อสอนบุตรหลานเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย

 1. เพื่อให้บุตรหลานเข้าใจการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัย
 2. รู้จักวิธีตั้งค่าการใช้งานอินเทอร์เน็ตให้ปลอดภัย
 3. รู็จักวิธีป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Bullying)
 4. สามารถเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์

การวัดปะเมินผล และใบประกาศนียบัตร

 • ผ่านแบบทดสอบอย่างน้อยร้อยละ 50

อาจารย์ผู้พัฒนารายวิชา

Course Staff Image #1

นาวาอากาศเอก ศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง

ศาสตราจารย์ กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

Email: prasongspu@gmail.com

Course Staff Image #1

ผศ.ดร.วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์

อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Email: worawat.c@bu.ac.th

Course Staff Image #2

ผศ.ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Email: kingkarn.s@bu.ac.th

Course Staff Image #2

ผศ.สิรินธร จียาศักดิ์

อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Email: sirinthorn.c@bu.ac.th

Course Staff Image #2

อ.อังคณา สุวรรณจตุพร

อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Email: angkana.s@bu.ac.th
Creative Common แดงสัญญาอนุญาตสิทธิ์ CC BY NC SA
"สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์ แบบ Creative Common ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA"

Enroll