ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การเสริมสร้างศักยภาพสำหรับผู้ให้การดูแลระยะยาวแก่ผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม | Capacity Building for Dementia Long-term Care Giver


CCH

รายวิชานี้เป็นความร่วมมือกับ Changhua Christian Hospital, Taiwan

วิดีโอในรายวิชา-พากษ์เสียงภาษาไทยและมีบทบรรยายภาษาไทยกำกับไว้

คำอธิบายรายวิชา

In this series online courses, there are 8 topics, included the Dementia Care Model, Assessment Tools, Evaluation Tools, Family and Community Supporting Group, Traditional Chinese Medicine Intervention, Dementia Day Care Center and Thai Traditional and Alternative Medicine Intervention etc.

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด  6 ชั่วโมงเรียนรู้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. To build the concept of Dementia Long-term Care Innovative Model.
  2. To explain the screening and evaluation tools for dementia.
  3. To define the importance of family and community supporting for dementia.
  4. To describe the role of Traditional Chinese Medicine and Thai Traditional and Alternative Medicine in Long-term Care.
  5. To apply the management of Dementia Day Care Center.

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ผู้รับผิดชอบรายวิชา : Dr. Nina Hsiao-Ling Kao

ตำแหน่ง : CEO of Overseas Medical Mission Center

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : Changhua Christian Hospital, Taiwan

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail: cchmission@gmail.com

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll