ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การผ่าตัดแบบแผลเล็ก | Minimal Invasive Surgery


CCH

รายวิชานี้เป็นความร่วมมือกับ Changhua Christian Hospital, Taiwan

วิดีโอในรายวิชา-พากษ์เสียงภาษาไทยและมีบทบรรยายภาษาไทยกำกับไว้

คำอธิบายรายวิชา

Surgery has been a relatively neglected field, especially in low- and middle-income countries (LMICs). The education and training for medical personnel in LMICs which do not always meet the healthcare system needs. However, 28-32% of the global burden of disease can be attributed to surgically treatable conditions. Moreover, around 5 billion people all over the world lack access to safe, affordable surgical and anesthesia care when needed. ( Global Surgery 2030-Report Overview). Here are specialists from Changhua Christian Hospital (CCH) as the speaker of Application of Minimally Invasive Surgery, talking about the current issues and the clinical application of Minimally Invasive Surgery and sharing their experience with you.

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด  3 ชั่วโมงเรียนรู้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. To build the current concept of Breast Cancer Surgery
  2. To apply the Upper Urinary Tract Urolithiasis
  3. To acquire the conception of Hysteroscopic Myomectomy
  4. To define the Single Incision Thoracoscopic Surgery in Lung Cancer
  5. To learn the Advanced Laparoscopic Colorectal Surgery

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ผู้รับผิดชอบรายวิชา : Dr. Nina Hsiao-Ling Kao

ตำแหน่ง : CEO of Overseas Medical Mission Center

มหาวิทยาลัย/สถาบัน : Changhua Christian Hospital, Taiwan

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail: cchmission@gmail.com

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll