ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ | Research in Business Information Technology


CMRU

คำอธิบายวิชา

เนื้อหาประกอบด้วยแนวคิดการทำงานวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ กระบวนการทำวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัย การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณด้วยสถิติเบื้องต้น และช่องทางการเผยแพร่งานวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้(จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1.ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิดการทำงานวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

2.ผู้เรียนสามารถอธิบายกระบวนการทำวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย

3.ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการเขียนโครงร่างการวิจัย

4.ผู้เรียนสามารถบอกวิธีการใช้โปรแกรมทางสถิติวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณด้วยสถิติเบื้องต้นได้

5.ผู้เรียนสามารถอธิบายช่องทางการเผยแพร่งานวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ดร.กัลยา ใจรักษ์

อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll