ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การถ่ายภาพรังสีภายในช่องปากทางทันตกรรม | Intra Oral Radiology in Dental Work


CMU

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

เกี่ยวกับรายวิชา

กระบวนวิชาการถ่ายภาพรังสีในช่องปากเป็นวิชาที่ให้ความรู้แก่ทั้งผู้ที่ทำงานด้านการให้บริการทางทันตกรรม และผู้สนใจทั่วไป เนื้อหาวิชาจะเกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายภาพรังสีในช่องปากชนิดต่างๆ อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพ ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในขบวนการการถ่ายภาพและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังรวมถึงเหตุผลของการที่ต้องรับการถ่ายภาพรังสีในช่องปาก รวมถึงการเตรียมตัวที่เหมาะสมก่อนเข้ารับการถ่ายด้วย

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ : ผู้เรียนสามารถ

ทำงานการถ่ายภาพรังสีในทางทันตกรรมในแง่มุมต่างๆ ตั้งแต่อุปกรณ์ที่จำเป็น ตลอดจนวิธีการถ่ายในแบบต่างๆ ได้

คุณสมบัติผู้เรียน

ผู้เรียนรายวิชานี้ ควรมีความรู้อย่างน้อยใระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีความสนใจ การถ่ายภาพรังสีในช่องปากทางทันตกรรม (Intra Oral Radiology in Dental Work) และควรเป็นผู้มีความรู้พื้นฐานด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์

เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลในรายวิชา

ผู้เรียนเข้าเรียนครบทุกหัวข้อ และสามารถตอบคำถามใน quiz หรือ exam ได้มากกว่าร้อยละ 50 ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน

รายวิชานี้ไม่มีการออกประกาศนียบัตรผ่านระบบ

ผู้สอบประจำรายวิชา

Course Staff Image #1

ผศ.ทพญ. ภัทรานันท์ มหาสันติปิยะ
Assist. Prof. Dr. Phattaranant Mahasantipiya

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
phattaranant.mah@cmu.ac.th

Course Staff Image #2

อ.ทพ.อานนท์ จารุอัคระ
Dr. Arnon Charuakkra

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
arnon.c@cmu.ac.th


สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
CREATIVE COMMON สัญญาอนุญาตสิทธิ์

รายวิชาและสื่อการสอนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นี้ โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons 4.0 (นานาชาติ) ด้วยเงื่อนไข CC-BY-NC-SA (This work by Chiang Mai University, as a part of Thai MOOC (thaimooc.org) project and is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.).
Enroll