ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

กล้วยไม้วิทยา | Orchidology


CMU

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

เกี่ยวกับรายวิชา

ความสำคัญของกล้วยไม้ ลักษณะเด่น การเขียนชื่อกล้วยไม้ตามหลักสากล การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต การทำโรงเรือน การขยายพันธุ์กล้วยไม้แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ กล้วยไม้ชนิดต่างๆ ที่พบเห็นได้ในประเทศไทย การผลิตกล้วยไม้เชิงการค้า หลักการปรับปรุงพันธุ์และคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ และวิธีการตัดสินกล้วยไม้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ : ผู้เรียนสามารถ

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกล้วยไม้ชนิดต่างๆ

2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้

3. มีความรู้พื้นฐานในการทำธุรกิจเกี่ยวกับกล้วยไม้

4. ผ่านการประเมินผลการเรียนรู้ในแต่ละบทเรียนได้

คุณสมบัติผู้เรียน

จบการศึกษาระดับปีมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์หรือวิทย์-คณิตขึ้นไป

เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลในรายวิชา

เข้าร่วมครบทุก Unit และทำแบบทดสอบหลังเรียนผ่าน 60 %

รายวิชานี้ไม่มีการออกประกาศนียบัตรผ่านระบบ

ผู้สอนประจำรายวิชา

Course Staff Image #1

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์
Assoc. Prof. Dr. Nuttha Potapohn

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
E-mail: natorchid@gmail.com

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
CREATIVE COMMON สัญญาอนุญาตสิทธิ์

รายวิชาและสื่อการสอนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons 4.0 (นานาชาติ) ด้วยเงื่อนไข CC-BY-NC-SA (This work by Chiang Mai University, as a part of Thai MOOC (thaimooc.org) project and is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.).
Enroll