ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การพยาบาลผู้สูงอายุ | Gerontological Nursing


CMU

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

เกี่ยวกับรายวิชา

การพยาบาลผู้สูงอายุเป็นวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ประชากรและผลกระทบ แนวคิดพฤฒิพลัง (Active aging, Successful Aging, Healthy Aging) นโยบายและแผนด้านผู้สูงอายุ กฎหมาย และ พรบ.ผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงในผู้สูงอายุ ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ หลักการดูแลและฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุ

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ประชากรและผลกระทบของการเข้าสู่สังคมสูงวัย นโยบายและแผนด้านผู้สูงอายุ กฎหมาย และ พรบ.ผู้สูงอายุ แนวคิด พฤฒิพลัง (Active aging, Successful Aging, Healthy Aging)
  2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย และจิตใจ ในผู้สูงอายุ
  3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในผู้สูงอายุได้แก่ โภชนาการ การออกกำลังกาย การนอนหลับ
  4. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ หลักการดูแลและการฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุ ได้แก่ การหกล้ม ข้อเข่าเสื่อม ปอดอุดกั้นเรื้อรัง
  5. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ หลักการดูแลและการฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุ ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง และการใช้ยาในผู้สูงอายุ

คุณสมบัติผู้เรียน

นักศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นต้นไปในสาขาพยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องที่ศึกษาในทบวงมหาวิทยาลัย รวมถึงบุคคลที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาที่ไม่เกี่ยวข้อง แต่มีความสนใจในการพยาบาลผู้สูงอายุ

เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลในรายวิชา

แบบทดสอบหลังเรียน บทที่ 1-10 บทละ 10 คะแนน รวม 100 คะแนน โดยผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 70 ขึ้นไป จึงจะถือว่าผ่าน

ผู้สอนประจำรายวิชา

Course Staff Image #1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วณิชา พึ่งชมภู
Asst. Prof. Dr. Wanicha Pungchompoo

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
wanicha.p@cmu.ac.th

ผู้สอนร่วม

Course Staff Image #1

อาจารย์ ดร. ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์
Inst. Dr. Nattaya Suwankruhasn

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
k_chunnawong@hotmail.com

วิทยากรรับเชิญ

Course Staff Image #1

บำเหน็จ แสงรัตน์ (พว, พยม, อพย(การพยาบาลผู้สูงอายุ))
Bumnet Saengrut (RN, MSN, Dip. APGN)

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
bumnet.s@cmu.ac.th

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
CREATIVE COMMON สัญญาอนุญาตสิทธิ์

รายวิชาและสื่อการสอนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons 4.0 (นานาชาติ) ด้วยเงื่อนไข CC-BY-NC-SA (This work by Chiang Mai University, as a part of Thai MOOC (thaimooc.org) project and is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.).
Enroll