ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ศาสตร์และศิลป์ในการสร้างความสุข | Science and Art for Happiness Creation


CMU

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

เกี่ยวกับรายวิชานี้

เนื้อหาของรายวิชานี้ ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการรู้จักตัวเอง การเข้าใจตนเองและผู้อื่น ความหมายความสำคัญและสาระที่แท้ของชีวิตและการศึกษา ความหมายความสำคัญแนวคิดและแนวทางของจิตตปัญญาศึกษา สาระและความสำคัญแห่งความสุข นิยามของความสุข ประเภทหรือระดับของความสุข การประเมินความสุข และการสร้างความสุขด้วยตัวเอง ความเชื่อมโยงของสาระแห่งชีวิต การศึกษา จิตตปัญญาศึกษาและการสร้างความสุข เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีหรือการมีชีวิตที่สมบูรณ์ด้วยการเข้าถึงความรู้ ความจริงและความดีงามของธรรมชาติและสรรพสิ่ง

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

เงื่อนไขในการเรียนรู้วิชานี้

ผู้เรียนที่สนใจเรื่องความสุขทั่วไปก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง แต่หากมีความรู้เรื่องจิตวิทยาทั่วไปจะช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้การมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องโลกและชีวิต รวมทั้งความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาและการเรียนรู้จะเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่จะช่วยทำให้ผู้เรียนสนใจและเข้าใจในเนื้อหาสาระสำคัญของรายวิชานี้ได้ดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ / ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome) : ผู้เรียนสามารถ

  1. อธิบายความหมาย ความสำคัญและสาระที่แท้ของการเกิดมาเป็นมนุษย์ของตนเองและบุคคลอื่น สามารถรู้จักตนเอง เข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่นได้
  2. อธิบายความหมายความสำคัญและสาระที่แท้ของชีวิตและการศึกษาได้
  3. อธิบายความหมายและความสำคัญของจิตตปัญญาศึกษา และบอกถึงหลักการ แนวทางหรือเทคนิคต่างๆ ของ จิตตปัญญาศึกษาได้
  4. อธิบายสาระและความสำคัญแห่งความสุข นิยามของความสุข ประเภทหรือระดับของความสุขและ การประเมินความสุขได้
  5. วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของสาระแห่งชีวิต การศึกษา จิตตปัญญาศึกษาและการสร้างความสุขด้วยตนเองได้
  6. เขียนกิจกรรมหรือโครงการการพัฒนาความสุขด้วยตนเองได้

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

เมื่อผู้เรียนได้คะแนนจากการประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป ถือว่าผ่าน รวมทั้งจะได้รับประกาศนียบัตรอิเลคทรอนิกส์ด้วยเมื่อผ่านการประเมินผลตามเกณฑ์ดังกล่าว

ผู้รับผิดชอบ และผู้สอนรายวิชา

Course Staff Image #1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์
( Assist.Prof.Dr.Sombat Skulphan)

ประจำสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
sombat.sk@cmu.ac.th

Course Staff Image #1

อาจารย์เฉลิมพล ก๋าใจ

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช (ผู้ช่วยสอน)
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Chalermpon_kajai@cmu.ac.th


สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
CREATIVE COMMON สัญญาอนุญาตสิทธิ์

รายวิชาและสื่อการสอนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นี้ โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons 4.0 (นานาชาติ) ด้วยเงื่อนไข CC-BY-NC-SA (This work by Chiang Mai University, as a part of Thai MOOC (thaimooc.org) project and is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.).
Enroll