ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การเป็นพลเมือง | Citizenship


CMU

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

แนะนำรายวิชา

ความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและหน้าที่พลเมือง การดำรงตนในพหุสังคมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม การสร้างความตระหนักถึงปัญหารอบตัวทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ และโลก แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ผลประโยชน์สาธารณะและทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และการแสดงออกทางการเมืองภายใต้กฎหมาย การสร้างทัศนคติเชิงบวก การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและความเคารพนับถือผู้อื่น โดยเฉพาะเข้าใจในอัตลักษณ์ท้องถิ่นและพัฒนาจริยธรรมและการเป็นพลเมืองในวิชาชีพ

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

ผู้เรียนสามารถ

 1. อธิบายได้ถึงคุณค่าและการปฏิบัติตนที่สัมพันธ์กับการดำรงชีวิตในสังคม
 2. อธิบายถึงปัญหารอบตัวที่ปรากฎทั้งในระดับนานาชาติ ระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น
 3. ยอมรับและปรับตัวกับความหลากหลายทางการเมืองและวัฒนธรรม และปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในคุณค่าความเป็นมนุษย์
 4. อธิบายและแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองเพื่อการพัฒนาทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศและนานาชาติ

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นิสิต นักศึกษาในสถาบันการศึกษา และบุคคลทั่วไป

เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลในรายวิชา

 1. แบบทดสอบประจำสัปดาห์ที่ 1 10 คะแนน
 2. แบบทดสอบประจำสัปดาห์ที่ 2 10 คะแนน
 3. แบบทดสอบประจำสัปดาห์ที่ 3 10 คะแนน
 4. แบบทดสอบประจำสัปดาห์ที่ 4 10 คะแนน
 5. แบบทดสอบประจำสัปดาห์ที่ 5 10 คะแนน
 6. แบบทดสอบปลายภาค 50 คะแนน
 7. รวมเป็นคะแนนทั้งหมด 100 คะแนน และต้องผ่าน 70% ขึ้นไป

ผู้สอน (Instructor)

Course Staff Image #1

อาจารย์ ดร.ชนินทร เพ็ญสูตร
Chanintorn Pensute

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chanintorn.p@cmu.ac.th

Course Staff Image #2

อาจารย์ พินสุดา วงศ์อนันต์
Pinsuda Wonganan

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
pinsuda.w@cmu.ac.th

Course Staff Image #2

อาจารย์ มานิตา หนูสวัสดิ์
Manita Noosawat

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
manita.n@cmu.ac.th

Course Staff Image #2

อาจารย์ ราม โชติคุต
Ram Jotikut

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ram.joti@cmu.ac.th

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
CREATIVE COMMON สัญญาอนุญาตสิทธิ์

รายวิชาและสื่อการสอนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons 4.0 (นานาชาติ) ด้วยเงื่อนไข CC-BY-NC-SA (This work by Chiang Mai University, as a part of Thai MOOC (thaimooc.org) project and is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.).
Enroll