ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

จิตวิทยากับชีวิตประจำวัน | Psychology and Daily Life


CMU

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)


เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชาจิตวิทยากับชีวิตประจำวัน(Psychology and Daily Life) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ และสามารถอธิบายความหมาย และจุดมุ่งหมายของจิตวิทยา กลุ่มแนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยา จิตวิทยากับการเข้าใจตนเอง ได้แก่ นิสัยและการพัฒนาตนเอง บุคลิกภาพ ตัวตน แรงจูงใจ อารมณ์ สุขภาพและการผ่อนคลาย บทบาททางเพศและพฤติกรรมทางเพศ และการควบคุมตนเอง จิตวิทยากับการเข้าใจผู้อื่น ได้แก่ มนุษยสัมพันธ์และมิตรภาพ ความรักและชีวิตคู่ และความสัมพันธ์ในครอบครัว และจิตวิทยากับสังคม ได้แก่ อิทธิพลทางสังคม และ การทำงานกลุ่ม

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ : ผู้เรียนสามารถ

  1. อธิบายความหมาย จุดมุ่งหมาย กลุ่มแนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยา และปัจจัยทางจิตวิทยากับการดำเนินชีวิตประจำวันที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ผู้อื่นและสังคมได้
  2. ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

คุณสมบัติผู้เรียน

ประชาชนทั่วไปที่สนใจเรื่อง จิตวิทยากับชีวิตประจำวัน

คำแนะนำในการเรียนรู้

การเรียนเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีการทำแบบประเมินตนเองก่อนและหลังเรียน รวมทั้งมีแบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบวัดทางจิตวิทยาเพื่อให้เข้าใจบทเรียนและเข้าใจตนเองในแต่ละครั้งของการเรียน รวมถึงการส่งแบบรายงานตนเองที่จะสะท้อนถึงการนำเอาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ดังนั้นการเรียนอย่างสม่ำเสมอและมีวินัยจะทำให้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

นโยบายการวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน

  1. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) 0%
  2. กิจกรรมระหว่างบทเรียน (การตอบแบบประเมิน/แบบสอบถาม - Lab) จำนวน 13 ครั้ง 20%
  3. ทดสอบหลังเรียน (Post-Test) 40%
  4. สอบปลายภาค (Final Exam) 40%
  5. รวมเป็นคะแนนทั้งหมด 100 คะแนน และต้องผ่าน 75 คะแนนขึ้นไป

cc

ผู้สอนประจำรายวิชา

Course Staff Image #1

ดร.ณฐวัฒน์ ล่องทอง
Nathawat Longthong

053-943232
nathawatl@gmail.com

ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Course Staff Image #2

ดร.แสงเดือน ยอดอัญมณีวงศ์
Saengduean Yotanyamaneewong

053-943232
saengduean.y@cmu.ac.th

ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Course Staff Image #3

อ. นันทกา ฟูสีกุล
Nanthaka Fuseekul (ลาศึกษาต่อประเทศอังกฤษ)

053-943232
nanthaka.tan@gmail.com

สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
CREATIVE COMMON สัญญาอนุญาตสิทธิ์

รายวิชาและสื่อการสอนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons 4.0 (นานาชาติ) ด้วยเงื่อนไข CC-BY-NC-SA (This work by Chiang Mai University, as a part of Thai MOOC (thaimooc.org) project and is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.)
Enroll