ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน | Network Literacy


CMU

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

เกี่ยวกับรายวิชา

โลกยุคปัจจุบันเป็นโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร โดยมีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่ช่วยในการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทั้งยังมีบทบาทในด้านสังคม ธุรกิจ การเมือง และการใช้ชีวิตประจำวันของแต่ละบุคคล สิ่งที่พัฒนาขึ้นดังกล่าวก่อให้เกิดสินค้าและบริการในรูปแบบใหม่ๆ โดยมีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นกลไกที่หลักที่สำคัญในการผลักดัน

บทเรียนนี้จะได้กล่าวถึงพื้นฐานที่ควรเข้าใจเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งมีบทบาททางด้านสังคมและการดำเนินชีวิต พร้อมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานซึ่งจำเป็นต้องเข้าใจระบบการทำงานพื้นฐาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้งานสูงสุด

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ : ผู้เรียน

  1. เข้าใจพื้นฐานและประโยชน์ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  2. เข้าใจถึงลักษณะของการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆ
  3. รู้จักอุปกรณ์ที่ใช้ภายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสื่อสัญญาณที่ใช้เชื่อมต่อ
  4. เข้าใจถึงระบบหมายเลขไอพีและการนำไปใช้งานจริง
  5. สามารถแก้ไขปัญหาทางด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วยตัวเองได้
  6. เรียนรู้แนวโน้มของเทคโนโลยีด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในอนาคต

คุณสมบัติผู้เรียน

ผู้เรียนรายวิชานี้ ควรเป็นผู้ที่มีความสนใจในเรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เพื่อนำความรู้พื้นฐานนี้ไปใช้ในการเรียน การทำงาน หรือการประกอบอาชีพ และควรเป็นผู้มีความรู้พื้นฐานด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์

เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลในรายวิชา

เมื่อผู้เรียนได้คะแนนจากการประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป ถือว่าผ่านหลักสูตรการรู้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน : Network Literacy โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้

  1. คะแนนจากกิจกรรมระหว่างบทเรียน
  2. คะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test)

ผู้สอนประจำรายวิชา

Course Staff Image #1

นายโอภาส หมื่นแสน
Mr. Opas Muensaen

หัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
opas.m@cmu.ac.th


สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
CREATIVE COMMON สัญญาอนุญาตสิทธิ์

รายวิชาและสื่อการสอนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นี้ โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons 4.0 (นานาชาติ) ด้วยเงื่อนไข CC-BY-NC-SA (This work by Chiang Mai University, as a part of Thai MOOC (thaimooc.org) project and is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.).
Enroll