ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การผลิตสื่อกราฟิกอย่างมืออาชีพ | Graphic Design Crash Course


CMU

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

เกี่ยวกับรายวิชา

ปัจจุบันสื่อกราฟิกเพื่อการนำเสนอมีหลากหลายรูปแบบ แต่ในช่วงประมาณ 5 ปีที่ผ่านมานี้ อินโฟกราฟิกได้กลายเป็นสื่อที่ ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ทั้งนี้เพราะ ลักษณะเด่นของสื่ออินโฟกราฟิก ที่ได้รับการออกแบบอย่างสวยงาม สะดุดตา และสามารถดึงดูดความสนใจ ของผู้พบเห็นได้เป็นอย่างดี

รวมทั้งความนิยมในการใช้สื่อประเภทอินโฟกราฟิก ในการเผยแพร่ข้อมูล เนื้อหาต่างๆ ทั้งทางสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร สื่อโทรทัศน์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สื่อออนไลน์ โซเชี่ยลมีเดีย เพื่อให้ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูล เนื้อหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

ในหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะได้ทราบถึงภาพรวมของการออกแบบกราฟิกเพื่อการนำเสนอ ความหมาย องค์ประกอบและประโยชน์ของอินโฟกราฟิก ประเภทของอินโฟกราฟิก กระบวนการออกแบบอินโฟกราฟิก การสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อควรระวังในการออกแบบอินโฟกราฟิก โปรแกรมสำหรับการสร้างสื่อนำเสนออินโฟกราฟิก

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ : เมื่อเรียนจบแล้ว ผู้เรียนสามารถ

  1. อธิบายความหมายของอินโฟกราฟิกได้
  2. อธิบายองค์ประกอบและประโยชน์ของอินโฟกราฟิกได้
  3. อธิบายประเภทและกระบวนการสร้างอินโฟกราฟิกได้
  4. อธิบายการสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมีประสิทธิภาพได้
  5. สร้างสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อการสื่อนำเสนอได้

คุณสมบัติผู้เรียน

ผู้เรียนรายวิชานี้ ควรเป็นผู้ที่มีความสนใจในของการกราฟิก ต้องการสร้างประเภทอินโฟกราฟิก เพื่อใช้ในการศึกษา การทำงาน หรือเพื่อการประกอบอาชีพ และควรเป็นผู้มีความรู้พื้นฐานด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์

เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลในรายวิชา

เมื่อผู้เรียนได้คะแนนจากการประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป ถือว่าผ่านหลักสูตร การผลิตสื่อกราฟิกอย่างมืออาชีพ (Graphic Design Crash Course) รวมทั้งจะได้รับประกาศนียบัตรอิเลคทรอนิกส์ด้วยเมื่อผ่านการประเมินผลตามเกณฑ์ดังกล่าว

  1. คะแนนจากการทำแบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test)
  2. คะแนนจากการทำภาพอินโฟกราฟิก

ผู้สอนประจำรายวิชา

Course Staff Image #1

คุณวิชะ นิจบุญ
Mr. Wachira Nidboon

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
wachira.n@cmu.ac.th

Course Staff Image #2

คุณเด่นธนา เดชะประทุมวัน
Mr.Denthana Dechaprathumwan

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
denthana.dechap@cmu.ac.th


สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
CREATIVE COMMON สัญญาอนุญาตสิทธิ์

รายวิชาและสื่อการสอนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นี้ โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons 4.0 (นานาชาติ) ด้วยเงื่อนไข CC-BY-NC-SA (This work by Chiang Mai University, as a part of Thai MOOC (thaimooc.org) project and is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.).
Enroll