ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การออกแบบการเรียนรู้สำหรับองค์กรภาคธุรกิจ | Course Design for Business


CMU

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

เกี่ยวกับรายวิชา

การออกแบบการเรียนรู้สำหรับองค์กรภาคธุรกิจ เป็นการศึกษาถึงการปรับชีวิตที่ต่อเนื่องจากห้องเรียนซึ่งเป็นการให้การศึกษาเพื่อเป็นพื้นฐานการเริ่มชีวิต เมื่อเดินข้ามเข้าสู่ตลาดแรงงานในซีกโลกธุรกิจ เป็นการออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อปรับสภาพ นำการศึกษาพื้นฐานมาเป็นความสามารถและศักยภาพในการสร้างความสำเร็จในงานเพื่อสร้างความสำเร็จในชีวิต การเรียนรู้ในวิชานี้เป็นวิธีปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริงในโลกธุรกิจ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน

1. ANALYSIS: การหาความต้องการในการฝึกอบรม

2. DESIGN: การวิเคราะห์และนำผลการวิเคราะห์มาออกแบบหลักสูตรในการอบรม

3. DEVELOPMENT: การพัฒนาหลักสูตรให้ได้ตามขั้นตอนและครบองค์ประกอบ

4. IMPLEMENTATION: การจัดการฝึกอบรมตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์

5. EVALUATION: การออกแบบแบบฟอร์มการวัดผลในรูปแบบต่างๆ

พร้อมทั้งให้ตัวอย่างจริงในการออกแบบหลักสูตรขององค์กรธุรกิจชั้นนำระดับประเทศ

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับแรงจูงใจและการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ที่อยู่ในองค์กรภาคธุรกิจและ Model การออกแบบหลักสูตรที่ใช้แพร่หลาย แล้วจึงเริ่มเข้าใจความต้องการพื้นฐานและสามารถสร้างแบบสอบถามที่ใช้จัดทำ Needs survey ได้
  2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และนำผลการวิเคราะห์ประกอบการออกแบบหลักสูตรพื้นฐานเพื่อปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ได้
  3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรได้ตามขั้นตอนและครบองค์ประกอบ
  4. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการฝึกอบรมได้ตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์
  5. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบฟอร์มการวัดผลในรูปแบบต่างๆ ได้

คุณสมบัติผู้เรียน

ผู้ที่สนใจด้านการพัฒนาบุคลากร และสามารถเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดี

เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลในรายวิชา

  1. แบบฝึกหัด 20 คะแนน
  2. แบทดสอบหลังเรียน ครั้งที่ 1 20 คะแนน
  3. แบทดสอบหลังเรียน ครั้งที่ 1 40 คะแนน
  4. แบทดสอบหลังเรียน ครั้งที่ 1 20 คะแนน

รวม 100 คะแนน โดยผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 70 ขึ้นไป จึงจะถือว่าผ่าน

ผู้สอนประจำรายวิชา

Course Staff Image #1

นางเนาวรัตน์ บำรุงจิตต์

Mrs.Naowarat Bumrungchit

naowaratb@outlook.com

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
CREATIVE COMMON สัญญาอนุญาตสิทธิ์

รายวิชาและสื่อการสอนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons 4.0 (นานาชาติ) ด้วยเงื่อนไข CC-BY-NC-SA (This work by Chiang Mai University, as a part of Thai MOOC (thaimooc.org) project and is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.).
Enroll