ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

อาหารล้านนา | Northern Thai Food


CMU

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

เกี่ยวกับรายวิชา

อาหารล้านนานี้ จัดทำขึ้นมีสาระประกอบด้วย: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออาหารล้านนา ธรรมชาติของการปรุงอาหารในอดีตและปัจจุบัน ลักษณะอาหารประเภทต่างๆ (ประเภทอาหารจานเดียว ประเภทแกง จอ ประเภท ผัด นึ่ง ยำ ประเภทตำ น้ำพริก ประเภทปิ้ง ย่าง ทอดและขนม) เครื่องปรุงรสและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง อาหารล้านนาแต่ละประเภทมีจำนวนมาก ฉะนั้นจะเลือกนำเสนออาหารที่ได้รับความนิยม และเครื่องปรุงหรือวัตถุดิบ หาได้ง่าย การปรุงคำนึงถึงรสชาติเดิมของอาหารและสงวนคุณค่าทางโภชนาการเป็นหลัก บางตำรับได้เพิ่มเนื้อสัตว์เพื่อให้ได้รับสารอาหารโปรตีนเพิ่มขึ้น รวมทั้งได้เพิ่มกะปิและเกลือ ในเครื่องน้ำพริกแกง เพื่อให้ได้ธาตุไอโอดีนเพิ่มขึ้นด้วย

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :เมื่อเรียนจบแล้วผู้เรียนสามารถ

  1. อธิยายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออาหารล้านนา
  2. บอกลักษณะเฉพาะของอาหารล้านนา
  3. บอกลักษณะอาหารล้านนาประเภทต่างๆ
  4. ปรุงอาหารล้านนาได้ทุกประเภท
  5. อธิบายคำศัพท์ล้านนาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้เรียน

ผู้เรียนรายวิชานี้ ควรเป็นผู้ที่มีความสนใจในเรื่อง วัฒนาธรรมของชาวล้านนา หรือชื่นชอบอาหารล้านนา และสนใจในการประกอบอาหารเพื่อรับประทาน หรือเพื่อการประกอบอาชีพ และควรเป็นผู้มีความรู้พื้นฐานด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์

เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลในรายวิชา

เมื่อผู้เรียนได้คะแนนจากการประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป ถือว่าผ่านหลักสูตรอาหารล้านนา รวมทั้งจะได้รับประกาศนียบัตรอิเลคทรอนิกส์ด้วยเมื่อผ่านการประเมินผลตามเกณฑ์ดังกล่าว โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้

  1. คะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test)
  2. คะแนนจากการปรุงอาหารด้วยตนเอง

ผู้รับผิดชอบประจำรายวิชา

Course Staff Image #1

รองศาสตราจารย์ประหยัด สายวิเชียร
Assoc.Prof. Prayad Saiwichian

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
prayad07cmu@gmail.com

Course Staff Image #2

อาจารย์อรอนงค์ ศรีไพโรจน์
Mrs.Onanong Sripairoj

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ
s_onanong@hotmail.com

Course Staff Image #2

คุณพัชรา สายวิเชียร

Ms.Patchara Saiwichian


สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
CREATIVE COMMON สัญญาอนุญาตสิทธิ์

รายวิชาและสื่อการสอนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นี้ โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons 4.0 (นานาชาติ) ด้วยเงื่อนไข CC-BY-NC-SA (This work by Chiang Mai University, as a part of Thai MOOC (thaimooc.org) project and is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.).
Enroll