ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

อาหารนานาชาติ | International Cuisine


CMU

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

เกี่ยวกับรายวิชา

ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมการบริโภคอาหารของคนในแต่ละภูมิภาค ตามที่ตั้งของประเทศ ประเภทและลักษณะเฉพาะของอาหารนานาชาติ วัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหาร เทคนิคและหลักการประกอบอาหาร 3 ทวีป 1)อาหารตะวันออก/เอเชีย ได้แก่ อาหารไทย อาหารจีน อาหารญี่ปุ่น อาหารเวียดนาม และอาหารอินเดีย 2) อาหารยุโรป ได้แก่ อาหารฝรั่งเศส อาหารอังกฤษ และอาหารอิตาเลี่ยน 3) อาหารทวีปอเมริกา ได้แก่ อาหารอเมริกัน และอาหารแม็กซิกัน ซึ่งทุกเมนูสอนตามมาตรฐานสากล

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. ผู้เรียนเข้าใจความแตกต่างด้านวัฒธนธรรมในการบริโภคอาหารของคนในแต่ละภูมิประเทศ
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายประเภทและลักษณะเฉพาะของอาหารนานาชาติได้อย่างถูกต้อง
  3. ผู้เรียนสามารถระบุชนิดของวัตถุดิบหลักในการประกอบอาหารรวมถึงเครื่องเทศและเครื่องปรุงรสของแต่ละชนชาติที่ได้เรียนมา
  4. ผู้เรียนสามารถบอกขั้นตอนการประกอบอาหารนานาชาติได้

คุณสมบัติผู้เรียน

ผู้เรียนรายวิชานี้ ควรเป็นผู้ที่มีความสนใจในเรื่องวัฒนาธรรมการบริโภคอาหารนานาชาติ และสนใจในการประกอบอาหารนานาชาติเพื่อรับประทาน หรือเพื่อการประกอบอาชีพ และควรเป็นผู้มีความรู้พื้นฐานด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์

เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลในรายวิชา

ผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบหลังเรียนให้ได้ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป ถึงจะผ่าน

ผู้สอนประจำรายวิชา

Course Staff Image #1

รศ.ประหยัด สายวิเชียร

Assoc.Prof. Prayad Saiwichian

prayad07cmu@gmail.com

Course Staff Image #2

อาจารย์อรอนงค์ ศรีไพโรจน์

Lect.Onanong Sripiroj

s_onanong@hotmail.com

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
CREATIVE COMMON สัญญาอนุญาตสิทธิ์

รายวิชาและสื่อการสอนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons 4.0 (นานาชาติ) ด้วยเงื่อนไข CC-BY-NC-SA (This work by Chiang Mai University, as a part of Thai MOOC (thaimooc.org) project and is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.).
Enroll