ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ | Effective Presentation Technique


CMU

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

เกี่ยวกับรายวิชา

หลักการ และเทคนิคเกี่ยวกับการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับความหมายและวัตถุประสงค์ของการนำเสนอ รูปแบบของการนำเสนอ การเตรียมความพร้อมก่อนนำเสนอ สื่อและอุปกรณ์ประกอบการนำเสนอ ทักษะและบุคลิกภาพของผู้นำเสนอ เทคนิคการตอบคำถาม ข้อพึงระวัง และลักษณะการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
  2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการ และสรุปสาระสำคัญของเทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
  3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ ความเข้าใจที่ได้เรียนรู้นำไปใช้ในการนำเสนอของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เรียน

รายวิชาเทคนิคการนําเสนออยางมีประสิทธิภาพ (Effective Presentation Technique) เหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไป

เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลในรายวิชา

การตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนในหลักสูตรเทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพใช้ระบบผ่านและไม่ผ่าน
โดยกำหนดเกณฑ์การตัดสินผ่านที่ร้อยละ 60 ซึ่งมีความหมาย ดังนี้

  1. เข้าเรียนครบทั้งหมด 9 บทเรียน และได้ผลการประเมินการเรียนรู้รายหน่วย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
  2. ได้ผลการประเมินการเรียนรู้รวมทุกหน่วยการเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรอิเลคทรอนิกส์ เมื่อผ่านการประเมินผลตามเกณฑ์ดังกล่าว

ผู้สอนประจำรายวิชา

Course Staff Image #1

ปริยานุช วุฒิ ชูประดิษฐ์
Miss Priyanut Wutti Chupradit

priyanut.w@gmail.comสัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
CREATIVE COMMON สัญญาอนุญาตสิทธิ์

รายวิชาและสื่อการสอนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นี้ โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons 4.0 (นานาชาติ) ด้วยเงื่อนไข CC-BY-NC-SA (This work by Chiang Mai University, as a part of Thai MOOC (thaimooc.org) project and is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.).
Enroll