ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ไอทีเพื่อการบริหารจัดการ | IT for Management


CMU

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

เกี่ยวกับบทเรียน

ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากโดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนทั่วไปเป็นวงกว้าง องค์กรธุรกิจเองก็มีการนำข้อมูลและสารสนเทศมาใช้ในการช่วยการตัดสินใจทางธุรกิจ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และช่วยให้สามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพแวดล้อมต่างๆทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม หรือการเมือง แต่ถึงแม้ว่าในปัจจุบันองค์กรธุรกิจมีการนำระบบหรือเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กันอย่างกว้างขวางแล้ว หากแต่หลายๆองค์กรธุรกิจยังไม่สามารถใช้ได้อย่างเหมาะสมและได้ประโยชน์อย่างที่ต้องการ จึงมีการศึกษาต่อไปถึงกลยุทธ์การนำระบบหรือเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในองค์กร รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้ควบคู่ไปกับการใช้งานด้วย เพื่อให้การใช้งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด จนเกิดเป็นระบบใหม่ๆ ที่นำมาใช้ในองค์กรธุรกิจในปัจจุบัน และทำให้ศาสตร์ทางด้านนี้มีความลุ่มลึกมากขึ้น

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

เนื้อหา

Module 1: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจและการจัดการองค์กรธุรกิจ

Module 2: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

Module 3: ระบบหรือเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ (IS/IT Strategy)

Module 4: โมเดลห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain Model)

Module 5: การนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในห่วงโซ่คุณค่าด้วยระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร

Module 6: การจัดซื้อและการจัดการคลังสินค้า

Module 7: การวางแผนการผลิตและการผลิต

Module 8: การตลาด การขาย การจัดส่งสินค้า (Marketing, Selling and Logistics)

Module 9: การจัดการทรัพยากรบุคคล การเงินและบัญชี

Module 10: IT/IS Securities and Governance

Module 11: ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Business and e-Commerce)

Module 12: สรุปภาพรวมของเนื้อหาทั้งหมด

เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลในรายวิชา

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่ 2-11 (บทละ 10 คะแนน) รวม 100 คะแนน โดยผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 70 ขึ้นไป จึงจะถือว่าผ่าน

รายวิชานี้ไม่มีการออกประกาศนียบัตรผ่านระบบ

ผู้สอน

รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา เจรียงประเสริฐ

ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ ดร.ธันยานี โพธิสาร

ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์ นภารัตน์

ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ เดชนะ สิโรรส

ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ ใจรัตน์ จตุรภัทรพร

ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร.สาลินี สันติธีรากุล

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร.อลงกต ลิ้มเจริญ

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
CREATIVE COMMON สัญญาอนุญาตสิทธิ์

รายวิชาและสื่อการสอนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นี้ โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons 4.0 (นานาชาติ) ด้วยเงื่อนไข CC-BY-NC-SA (This work by Chiang Mai University, as a part of Thai MOOC (thaimooc.org) project and is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.).
Enroll