ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ไอทีเพื่อการศึกษา | IT for Education


CMU

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

เกี่ยวกับบทเรียน


เป็นเวลากว่า 10 ปีแล้วที่เราได้ก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 การพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอที ซึ่งครอบคลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสื่อสารและโทรคมนาคม ทำให้การเปลี่ยนแปลงของสังคมสารสนเทศเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่องในทุกกๆ ด้านของการศึกษา การเรียนและการสอน การเรียนและการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์ความรู้ต่างๆ ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมามักจะได้รับการมองว่าเป็นสิ่งที่ตายตัวและไม่เปลี่ยนแปลง ได้รับการท้าทายและมองว่าเป็นพลวัตรและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ การเปลี่ยนแปลงในที่นี้ยังหมายรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียนอีกด้วย

ผู้เรียนส่วนใหญ่ในปัจจุบันมีความคุ้นชินกับไอที และใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเรียนรู้เรื่องที่สนใจ หาความบันเทิง รวมทั้งการสื่อสารกับผู้อื่น บนโลกออนไลน์ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับผู้สอนในปัจจุบันที่จำเป็นต้องเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก้าวไปให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เพื่อที่จะสามารถนำข้อได้เปรียบต่าง ๆ ของเทคโนโลยีสารสนเทศเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ในการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ทันสมัย ท้าทาย รวมทั้งสร้างความเพลิดเพลินให้แก่ผู้เรียน เพื่อส่งเสริม การเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ : ผู้เรียนสามารถ

  1. อธิบายหลักการและทฤษฎีนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา การออกแบบการเรียนรู้และแนวโน้ม นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาได้
  2. ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบการเรียนรู้ การเลือก และการใช้ นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ การศึกษาบนพื้นฐานของ ASSURE model และ TPACK model
  3. สร้างสื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 1) สื่อเพื่อการเรียนรู้ 2) สื่อเพื่อการนำเสนอ และ 3) สื่อเพื่อการสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์และแอพพลิเคชั่นเพื่อการศึกษาได้อย่างเหมาะสม

เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลในรายวิชา

  1. กิจกรรมระหว่างเรียน บทที่ 3 จำนวน 5 ครั้ง 5 คะแนน
  2. กิจกรรมระหว่างเรียน บทที่ 4 จำนวน 2 ครั้ง 2 คะแนน
  3. กิจกรรมระหว่างเรียน บทที่ 5 จำนวน 1 ครั้ง 1 คะแนน
  4. กิจกรรมระหว่างเรียน บทที่ 7 จำนวน 1 ครั้ง 1 คะแนน
  5. กิจกรรมระหว่างเรียน บทที่ 9 จำนวน 1 ครั้ง 1 คะแนน
  6. แบบทดสอบหลังเรียน บทที่ 1-9 (บทละ 10 คะแนน) 90 คะแนน
  7. รวมเป็นคะแนนทั้งหมด 100 คะแนน และต้องผ่าน 70% ขึ้นไป

ผู้สอน (Instructor)

Staff Member #2

รองศาสตราจารย์ ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง

ผู้สอนประจำรายวิชา ไอทีเพื่อการศึกษา (IT for Education)

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
CREATIVE COMMON สัญญาอนุญาตสิทธิ์

รายวิชาและสื่อการสอนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons 4.0 (นานาชาติ) ด้วยเงื่อนไข CC-BY-NC-SA (This work by Chiang Mai University, as a part of Thai MOOC (thaimooc.org) project and is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.)
Enroll