ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ศาสตร์และศิลป์ของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | The Art and Science of Computer Programming


CMU

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

คำอธิบายรายวิชา

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นทักษะการคิดเชิงตรรกะอย่างเป็นระบบ แม้ปัจจุบันการฝึกเขียนโปรแกรมเป็นสิ่งที่เข้าถึงด้วยตนเองได้ง่าย แต่ผู้เรียนจำนวนมากขาดความเข้าใจถึงพื้นฐานวิธีคิดที่ถูกต้องอันเป็นอุปสรรคในการเพิ่มพูนความรู้และการนำความรู้ไปใช้ในระยะยาว วิชานี้มุ่งแนะนำให้ผู้ที่กำลังหัดเขียนโปรแกรมได้เข้าถึงพื้นฐานเหล่านี้ผ่านทางกิจกรรมที่เข้าใจและทดลองด้วยตนเองได้ง่าย และสามารถนำความเข้าใจจากวิชานี้ไปประยุกต์ใช้กับภาษาคอมพิวเตอร์ใด ๆ ก็ได้ โดยเนื้อหาประกอบไปด้วย

- การสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ด้วยการเขียนโปรแกรม – แนะนำการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นสำหรับผู้เริ่มใหม่ ให้เข้าใจถึงคำสั่งโครงสร้าง, เงื่อนไข, การใช้ตัวแปร, และการสร้างฟังก์ชัน

- การทำ Abstraction ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ – ผู้เรียนทั่วไปอาจคิดว่าการแบ่งโปรแกรมโดยการเขียนฟังก์ชันไม่ใช่หัวข้อสำหรับผู้เบื้องต้น หัวข้อนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการเลือกหีบห่อส่วนของโปรแกรมในฟังก์ชัน เพื่อให้เกิดโครงสร้างที่ดี สามารถนำไปใช้และแก้ไขในภายหลังได้ง่าย

- พลังของอัลกอริทึม – สิ่งที่ทำให้คอมพิวเตอร์มีอรรถประโยชน์ล้วนมาจากวิธีการจัดเก็บข้อมูลให้สามารถนำมาใช้งานได้ง่าย และการใช้อัลกอริทึมในการแก้ปัญหาตามที่ต้องการ หัวข้อนี้จะแสดงให้เห็นตัวอย่างว่าโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมไปสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร โดยแนะนำโครงสร้างข้อมูลแบบ รายการ (List), สแตก (Stack) และการใช้อัลกอริทึมเรียกตนเอง (recursion)

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 12 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 4 ชั่วโมง 20 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระดับต้นได้

2. ผู้เรียนสามารถนำหลักการ Abstraction ไปใช้ในการออกแบบโปรแกรมได้

3. ผู้เรียนสามารถใช้โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมที่ได้ศึกษาในการแก้ไขปัญหาได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

อาจารย์ ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail : denthana.dechap@cmu.ac.th / เบอร์โทรศัพท์ : 097-920-9893

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll