ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

โปรแกรมไพทอนสำหรับวิทยาการข้อมูล | Python Programming for Data Science


CMU

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

คำอธิบายรายวิชา

ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างรวดเร็ว เกิดข้อมูลขนาดใหญ่บนระบบคอมพิวเตอร์ ส่งผลให้การพัฒนางานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านวิทยาการข้อมูลเป็นที่ต้องการอย่างมาก โดยภาษาไพทอนนั้นเป็นภาษาหนึ่งที่มีผู้สนใจต้องการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ดังกล่าว การพัฒนารายวิชานี้จึงเป็นประโยชน์และเปิดโอกาสผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษาได้

 • การแนะนำเครื่องมือการเขียนโปรแกรมและไลบรารีที่จำเป็น Jupyter Notebook
 • ทบทวนเทคนิคการเขียนโปรแกรมไพทอนพื้นฐานเช่น lambda, การจัดการไฟล์ .csv
 • กระบวนการของวิทยาศาสตร์ข้อมูล
 • การใช้ไลบรารี Pandas and Dataframe สำหรับการจัดการข้อมูลและเทคนิคการทำความสะอาดข้อมูลด้านวิทยาการข้อมูล
 • การใช้ไลบรารี Numpy เพื่อการคำนวณทางวิทยาศาสตร์ และ การใช้ไลบรารี Mathplotlib เพื่อการแสดงผลข้อมูล
 • จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. ผู้เรียนสามารถบอกเทคนิคการพัฒนาโปรแกรมภาษาไพทอนสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการข้อมูลได้

  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายไลบรารีของภาษาไพทอนที่ใช้สำหรับการจัดการข้อมูลและเทคนิคการ Cleansing data ได้

  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการเรียนรู้ด้วยเครื่องได้

  คุณสมบัติผู้เรียน

  นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

  เกณฑ์การวัดผล

  เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

  ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

  ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

  Course Staff Image #1

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสมอแข สมหอม
  วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  Course Staff Image #2

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

  อาจารย์ ดร.อารีรัตน์ ตรงรัศมีทอง
  วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  Course Staff Image #2

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

  อาจารย์ ดร.รัศมีทิพย์ วิตา
  วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

  e-Mail : denthana.dechap@cmu.ac.th / เบอร์โทรศัพท์ : 097-920-9893

  cc

  Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

  “สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
  และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

  Enroll