ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การจัดการวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว | Cultural Management for Tourism


CMU

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

คำอธิบายวิชา

รายวิชาการจัดการวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว เป็นวิชาที่สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการนำวัฒนธรรมมาใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งทางฝั่งนักท่องเที่ยว และฝั่งเจ้าบ้าน โดยมุ่งเน้นให้ความรู้ทั้งเชิงวิชาการและเชิงการจัดการ ดังต่อไปนี้

1. นิยามและความหมาย เนื้อหาในส่วนนี้กล่าวถึงความหมายของวัฒนธรรมในบริบทของการท่องเที่ยว รวมถึงคำศัพท์และแนวคิดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นพื้นฐานในการนำไปใช้ในการเรียนรู้ด้านการจัดการต่อไป

2. องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เนื้อหาในส่วนนี้กล่าวถึงองค์ประกอบต่างๆ ที่ทำให้เกิดระบบของการท่องเที่ยว อาทิ ทรัพยากรท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว การจัดการ รวมทั้งนำเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ ด้วย เช่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ปละโบราณคดี การท่องเที่ยวเยี่ยมชมประเพณีวัฒนธรรมพื้นถิ่น เป็นต้น

3. การจัดการด้านการท่องเที่ยว เนื้อหาในส่วนนี้กล่าวถึงการจัดการด้านการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาและป้องกันผลกระทบจากการท่องเที่ยว การอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว การสื่อความหมายวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว การตลาด และการจัดการแบบบูรณาการ

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้(จำนวนชั่วโมงสื่อวิดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1.ผู้เรียนสามารถ อธิบายความหมายของวัฒนธรรมในบริบทของการท่องเที่ยวรวมถึงคำศัพท์อื่นที่เกี่ยวข้อง

2.ผู้เรียนสามารถ อธิบายองค์ประกอบของรูปแบบการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม

3.ผู้เรียนสามารถ อธิบายแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว

4.ผู้เรียนสามารถ นำความรู้ที่ได้รับมาใช้เสนอแนะแนวทางในการจัดการวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ดร.ศรันภัทร วงศ์พุฒิ

อาจารย์ภาควิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ดร.ยุทธศักดิ์ ฉัตรแก้วนภานนท์

อาจารย์ภาควิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll