ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น | Introduction to Data Science


CMU

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

คำอธิบายรายวิชา

ภาพรวมของวิทยาการข้อมูล การเตรียมข้อมูล การวิเคราะห์เชิงพรรณนา การวิเคราะห์เชิงพยากรณ์ การวิเคราะห์เชิงวางเงื่อนไข ประเด็นท้าทายในวิทยาการข้อมูล

Overview of data science, data preparation, descriptive analysis, predictive analysis, prescriptive analysis, and challenging issues in data science.

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายภาพรวมของวิทยาการข้อมูลและแนวคิดพื้นฐานของการเตรียมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ได้

2. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิดและหลักการพื้นฐานของการวิเคราะห์เชิงพรรณนาได้ รวมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

3. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิดและหลักการพื้นฐานของการวิเคราะห์เชิงพยากรณ์ได้ รวมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

4. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิดพื้นฐานของการวิเคราะห์เชิงวางเงื่อนไขได้ รวมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

5. ผู้เรียนสามารถระบุวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยหลักการวิทยาการข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับการแก้ปัญหาได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี และประชาชนทั่วไปที่สนใจ

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

รองศาสตราจารย์ ดร.จีรยุทธ ไชยจารุวณิช
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม (คนที่ 1)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี ประเสริฐธิติพงษ์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประธานบริหารหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม (คนที่ 2)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล บุญคุ้มพรภัทร
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม (คนที่ 3)

ดร.จักรเมธ บุตรกระจ่าง
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประธานบริหารหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม (คนที่ 4)

ดร.ปราการ อุณจักร
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขานุการหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม (คนที่ 5)

อาจารย์ เบญจมาศ ปัญญางาม
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขานุการหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll