ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การตรวจมะเร็งในช่องปากด้วยตนเอง | Self-Examination for Oral Cancer


CMU

คำอธิบายรายวิชา

เนื้อหารายวิชาประกอบไปด้วยการแนะนำอวัยวะภายในช่องปาก โดยเน้นที่เนื้อเยื่ออ่อนส่วนต่าง ๆ ในช่องปากที่นอกเหนือจากฟัน โดยผู้เรียนสามารถทำการตรวจดูได้ด้วยตนเองโดยอาศัยวิธีการต่าง ๆ ที่จะได้อธิบายเป็นขั้นตอนการตรวจอย่างเป็นระบบ แสดงให้เห็นถึงสภาพอวัยวะในสภาวะปกติ และพยาธิสภาพต่าง ๆ ที่มีลักษณะที่เป็นรอยโรคที่ไม่รุนแรง รอยโรคก่อนมะเร็ง และรอยโรคที่มีลักษณะของมะเร็งในช่องปาก

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 32 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถระบุตำแหน่งอวัยวะต่าง ๆ ในช่องปากได้อย่างถูกต้อง

2. ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการตรวจทางคลินิกได้

3. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ แยกลักษณะทางคลินิกของรอยโรคที่พบในช่องปากได้

4. ผู้เรียนสามารถประเมินได้ว่ารอยโรคใดมีลักษณะของรอยโรคก่อนมะเร็ง หรือรอยโรคมะเร็งในช่องปากได้อย่างถูกต้อง

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.จิตจิโรจน์ อิทธิชัยเจริญ
ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก และวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ช่องทางติดต่อผู้สอน

e-Mail : Jitjiroj.itti@cmu.ac.th


cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll