ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การจัดการห่วงโซ่คุณค่าภาครัฐ | Public Value Chain Management


CMU

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชาการจัดการห่วงโซ่คุณค่าภาครัฐ (Public Value Chain Management) มีเนื้อหาวิชาประกอบด้วย การทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของคุณค่า มุมมองของคุณค่าในภาครัฐและภาคเอกชน ความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์และคุณค่าที่ส่งมอบ รวมทั้งการศึกษาทำความเข้าใจในหลักการและองค์ประกอบของห่วงโซ่คุณค่า ขั้นตอนการออกแบบห่วงโซ่คุณค่าของภาครัฐ ตลอดจนการจัดทำยุทธศาสตร์บนหลักของห่วงโซ่คุณค่า และออกแบบนวัตกรรมบนฐานของห่วงโซ่คุณค่า

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายและองค์ประกอบของคุณค่าได้

2. ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการจัดทำห่วงโซ่คุณค่าได้

3. ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการสร้างนวัตกรรมบนหลักห่วงโซ่คุณค่า

คุณสมบัติผู้เรียน

บุคลากรภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนและยุทธศาสตร์ บุคลากรท้องถิ่น นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ และบุคคลที่สนใจ

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน อ่านเอกสารประกอบการเรียนรู้ และแบบทดสอบหลังเรียน ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนา พิชิตปัจจา
สำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
e-mail: pojjana.cmu@gmail.com


cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll