ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การดูแลแผลกดทับสำหรับผู้ป่วยนอนติดเตียง | Pressure Ulcer Management for Bedridden Patients


CMU

คำอธิบายรายวิชา

เนื้อหาประกอบด้วยการอธิบายลักษณะของแผลกดทับระยะต่าง ๆ ความสำคัญของแผลกดทับ สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดแผลกดทับ วิธีการประเมินระดับของแผลกดทับ แนวทางการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีแผลกดทับได้ และสุดท้ายได้อธิบายถึงวิธีการป้องกันและการใช้อุปกรณ์เพื่อป้องกันแผลกดทับ

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 34 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายลักษณะของแผลกดทับระยะต่าง ๆ ได้

2. ผู้เรียนสามารถอธิบายสาเหตุที่ทำให้เกิดแผลกดทับได้

3. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวทางการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีแผลกดทับได้

4. ผู้เรียนสามารถอธิบายการใช้อุปกรณ์ช่วยป้องกันแผลกดทับในกลุ่มผู้ป่วยอัมพาต เช่น cushion, alternating air overlay, gap pillow/mattressได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักศึกษาแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ช่วยคนพิการ

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ผู้รับผิดชอบรายวิชา

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ปรัชญพร คำเมืองลือ
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail - pratchayapon.k@cmu.ac.th หรือ ที่เบอร์โทรศัพท์ - 053-943856 และ 097-9209893

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll