ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

พืชพรรณสำหรับการออกแบบสวนและสภาพแวดล้อม | Plant Materials for Garden and Environmental Design


CMU

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชาพืชพรรณสำหรับการออกแบบสวนและสภาพแวดล้อม (Plant Materials for Garden and Environmental Design) มีเนื้อหาประกอบด้วย ความสำคัญ ประโยชน์ และผลกระทบของพืชพรรณต่อการออกแบบสวนและสภาพแวดล้อม สังคมพืชในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ลักษณะและชนิดของพืชพรรณในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ในการออกแบบ หลักการเลือกใช้พืชพรรณต่าง ๆ เป็นองค์ประกอบร่วมกันในการออกแบบสวนและสภาพแวดล้อม

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความสำคัญของพืชพรรณต่อการออกแบบสวนและสภาพแวดล้อม

2. ผู้เรียนสามารถอธิบายสังคมพืชในสภาพแวดล้อมต่างๆ และผลของการใช้พืชพรรณต่อสภาพแวดล้อม

3. ผู้เรียนสามารถอธิบายการเลือกใช้พืชพรรณที่เหมาะสมในงานออกแบบสวนและสภาพแวดล้อม

คุณสมบัติผู้เรียน

นักศึกษาสาขาภูมิทัศน์ ภูมิสถาปัตยกรรม รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน อ่านเอกสารประกอบการเรียนรู้ และทำแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

อาจารย์ณัทธ์ชวัล เจริญเลิศธนกิจ
ภาควิชา พืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
e-mail: mrsnadchawan.c@cmu.ac.th

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll