ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การเลี้ยงผึ้งชันโรง | Meliponiculture


CMU

คำอธิบายรายวิชา

เนื้อหาประกอบด้วยการนำเสนอความสำคัญของผึ้งชันโรง ความหลากหลายของผึ้งชันโรง การเลี้ยงผึ้งชันโรงเชิงอุตสาหกรรม และคุณค่าทางโภชนาการของน้ำผึ้งชันโรงและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากผึ้งชันโรง เนื่องจากเป็นข้อมูลที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนา เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาข้อมูลไปสู่การต่อยอดเพื่อสร้างอาชีพ และสร้างโอกาสทางธุรกิจต่อไป

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 4 ชั่วโมง 6 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความสำคัญของผึ้งชันโรงได้

2. ผู้เรียนสามารถจำแนกชนิดของผึ้งชันโรงเบื้องต้นได้

3. ผู้เรียนสามารถอธิบายพฤติกรรมของผึ้งชันโรงได้

4. ผู้เรียนสามารถบอกวิธีการเพาะเลี้ยงผึ้งชันโรงเชิงอุตสาหกรรมเบื้องต้นได้

5. ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงคุณประโยชน์และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งชันโรงได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักศึกษาสาขาวิชากีฏวิทยา เกษตรกรที่สนใจด้านแมลงอุตสาหกรรม ผู้เลี้ยงผึ้งชันโรง รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจ

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

รองศาสตราจารย์ ดร.จิราพร กุลสาริน
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

นางสาว กนกวรรณ คำยอดใจ
นักวิทยาศาสตร์ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail - denthana.dechap@cmu.ac.th หรือ ที่เบอร์โทรศัพท์ - 053-943856 และ 097-9209893

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll