ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต | Information Technology for life


CPRU
เกี่ยวกับรายวิชา

CPRU001 : Information Technology for life

คำอธิบายรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต บทบาทและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อชีวิตและสังคมปัจจุบัน โปรแกรมสำเร็จรูปด้านการจัดการเอกสาร การนำเสนอข้อมูล และการจัดตารางการทำงาน การแสวงหาความรู้บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต การป้องกันอันตราย หรือภัยคุกคามจากการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์ ความรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อสังคมส่วนรวม

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 24 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 8 ชั่วโมง)


วัตถุประสงค์การเรียนรู้


LO1: ให้ความหมายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิตได้
LO2: อธิบายลักษณะและการทำงานของโปรแกรมสำเร็จรูปได้
LO3: ระบุถึงรูปแบบของการสืบค้นและการแสวงหาความรู้จากเทคโนโลยีสารสนเทศได้
LO4: อธิบายและวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศได้
LO5: เข้าใจและระบุถึงคุณธรรม จริยธรรมและความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศได้


เกณฑ์การวัดและประเมินผล


นโยบายการวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน การผ่าน/ไม่ผ่าน และใบประกาศนียบัตร (หากมี) ร้อยละ 60ขึ้นไป เกณฑ์การให้คะแนน “ผ่าน”


รายละเอียด


3 หน่วยกิจ 2 ชั่วโมงบรรยาย 2 ชั่วโมงปฏิบัติ 5 ชั่วโมงฝึกฝนตนเอง (3 (2-2-5)
จำนวนชั่วโมงต่อการเรียน : 2 ชั่วโมง/ครั้ง
ประเภทของการเรียนในรายวิชา : เรียนด้วยตนเอง
ระดับความยาก : เบื้องต้น
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประชาชนทั่วไป


คุณสมบัติ


ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์มาก่อน


คำแนะนำในการเรียนรู้


บทเรียนออนไลน์ ThaiMOOCรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต ทำแบบทดสอบก่อนเรียน เรียนตามเนื้อหาจนจบ และทำแบบฝึกหัดแต่ละบท ทำแบบทดสอบหลังเรียน และทำแบบสอบถามความพึงพอใจ


ทีมผู้สอนและพัฒนาบทเรียนออนไลน์

Course Staff Image #1

อาจารย์ศิรภัสสร์ อินทรพาณิชย์

สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

Course Staff Image #1

อาจารย์ฤทธิชัย ผานาค

สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

Course Staff Image #1

อาจารย์ ดร.วารนันท์ นิติศักดิ์

สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

Course Staff Image #1

อาจารย์อดุลย์ สนั่นเอื้อเม็งไธสง

สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

Course Staff Image #1

อาจารย์รจนา เมืองแสน

สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

Course Staff Image #1

อาจารย์บวรวิช รอดรังสี

สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

Course Staff Image #1

อาจารย์ ดร.ลักขณา เก่วใจ

สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

Course Staff Image #1

ดร.สมศักดิ์ มงคลขจรกิตติ

สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิรายวิชาและสื่อการสอนนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons 4.0 (นานาชาติ) ด้วยเงื่อนไข CC-BY-NC-SA
This work is a part of Thai MOOC (thaimooc.org) project and is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Enroll