ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ภาษาและความรู้วัฒนธรรมสำหรับครู | Language and culture knowledge for teachers


CPRU
เกี่ยวกับรายวิชา

CPRU002 ภาษาและความรู้วัฒนธรรมสำหรับครู

คำอธิบายรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต ศึกษาความสำคัญของการใช้ภาษาให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารและสื่อความหมายได้อย่างถูกต้อง ใช้สำนวนภาษาที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล สามารถใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยและภาษาต่างประเทศสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างถูกต้องเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติมทักษะด้านคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันได้


จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 12 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 4 ชั่วโมง 12 นาที)


วัตถุประสงค์การเรียนรู้


LO1 : ผู้เรียนอธิบายความหมายของวัฒนธรรม ความหมายของภาษาและบอกความสำคัญของภาษาและการใช้ภาษาในการสื่อสารได้
LO2 : ผู้เรียนบอกมโนทัศน์เกี่ยวกับภาษาไทยและวัฒนธรรมการใช้ภาษาสำหรับครูได้
LO3 : ผู้เรียนยกตัวอย่างอิทธิพลของวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้
LO4 : ผู้เรียนยกตัวอย่างและประยุกต์การใช้ภาษาไทยในด้านฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนได้
LO5 : ผู้เรียนยกตัวอย่างและประยุกต์การใช้ภาษาต่างประเทศในด้านฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนได้


เกณฑ์การวัดและประเมินผล


นโยบายการวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน การผ่าน/ไม่ผ่าน และใบประกาศนียบัตร (หากมี) ร้อยละ 70 ขึ้นไป เกณฑ์การให้คะแนน “ผ่าน”


รายละเอียด


จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ทั้งหมด : 12 ชั่วโมงการเรียนรู้
จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ต่อสัปดาห์ : 4 ชั่วโมงการเรียนรู้/ต่อสัปดาห์
ประเภทของการเรียนในรายวิชา : เรียนด้วยตนเอง
ระดับความยาก : เบื้องต้น
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประชาชนทั่วไป


คุณสมบัติ


ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์มาก่อน


คำแนะนำในการเรียนรู้


บทเรียนออนไลน์ ThaiMOOCรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต ทำแบบทดสอบก่อนเรียน เรียนตามเนื้อหาจนจบ และทำแบบฝึกหัดแต่ละบท ทำแบบทดสอบหลังเรียน และทำแบบสอบถามความพึงพอใจ


ทีมผู้สอนและพัฒนาบทเรียนออนไลน์

Course Staff Image #1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล วีริยาสรร

สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

Course Staff Image #1

อาจารย์ปุ่น ชมพูพระ

สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

Course Staff Image #1

อาจารย์นภาพร เลขาโชค

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

Course Staff Image #1

อาจารย์นิธิพงษ์ โยธชัย

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail : napaporn_l@hotmail.com
เบอร์ : 089-6651180


ข้อมูลเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิรายวิชาและสื่อการสอนนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons 4.0 (นานาชาติ) ด้วยเงื่อนไข CC-BY-NC-SA
This work is a part of Thai MOOC (thaimooc.org) project and is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Enroll