ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การดูแลสุขภาวะผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21 | Geriatric health status care in 21st century


CPRU

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

เกี่ยวกับรายวิชา

การดูแลสุขภาวะผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21

คำอธิบายรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต แนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอาย ความจำเป็นของการดูแลผู้สูงอายุ การช่วยเหลือผู้สูงอายุเบื้องต้น การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้เนื่องจากความชราภาพ การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อผู้สูงอายุ เสริมทักษะด้านคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันได้


จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 12 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 4 ชั่วโมง 12 นาที)


วัตถุประสงค์การเรียนรู้


LO1: : เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิดและทฤษฎีผู้สูงอายุกระบวนการชราและการเปลี่ยนแปลงในวัยผู้สูงอายุได้
LO2: เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายสุขภาพของผู้สูงอายุและตระหนักถึงความจำเป็นในการดูแลผู้สูงอายุได้
LO3: เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสรุปวิธีการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุเบื้องต้นได้
LO4: เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง
LO5: เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้วิธีการสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเพื่อการดูแลสุขภาวะผู้สูงอายุได้


เกณฑ์การวัดและประเมินผล


นโยบายการวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน การผ่าน/ไม่ผ่าน และใบประกาศนียบัตร (หากมี) ร้อยละ 70 ขึ้นไป เกณฑ์การให้คะแนน “ผ่าน”


รายละเอียด


จำนวนชั่วโมงต่อการเรียน : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
ประเภทของการเรียนในรายวิชา : เรียนด้วยตนเอง
ระดับความยาก : เบื้องต้น
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประชาชนทั่วไป


คุณสมบัติ


ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์มาก่อน


คำแนะนำในการเรียนรู้


บทเรียนออนไลน์ ThaiMOOCรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต ทำแบบทดสอบก่อนเรียน เรียนตามเนื้อหาจนจบ และทำแบบฝึกหัดแต่ละบท ทำแบบทดสอบหลังเรียน และทำแบบสอบถามความพึงพอใจ


ทีมผู้สอนและพัฒนาบทเรียนออนไลน์

Course Staff Image #1

อ.บุปผา แก่นชัยภูมิ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

Course Staff Image #1

อาจารย์เยี่ยม คงเรืองราช

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

Course Staff Image #1

ผศ.ดร.ลักขณา สุกใส

สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail : Luck_kew@hotmail.com
เบอร์ : 083-4149542


ข้อมูลเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิรายวิชาและสื่อการสอนนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons 4.0 (นานาชาติ) ด้วยเงื่อนไข CC-BY-NC-SA
This work is a part of Thai MOOC (thaimooc.org) project and is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Enroll