ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การออกแบบสื่อสามมิติด้วยโปรแกรม Blender 3D | 3D Media design with Blender 3D


CRRU

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

เกี่ยวกับรายวิชา

ศึกษาความรู้พื้นฐานงานออกแบบภาพกราฟิก 3 มิติเพื่อการสร้างสื่อ คุณลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์เพื่อใช้งานด้านการออกแบบและตกแต่งภาพกราฟิก 3 มิติ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างภาพกราฟิก 3 มิติ การสร้างตัวอักษร การใช้เมนูคำสั่ง การนำเทคนิคต่าง ๆ มาใช้ในการแก้ไขและตกแต่งชิ้นงาน โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี เห็นคุณค่าของการนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน มีจินตนาการคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานและแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมผลิตภาพกราฟิก 3 มิติ
  2. ผู้เรียนสามารถบอกคุณลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์เพื่อใช้งานด้านการออกแบบและตกแต่งภาพกราฟิก 3 มิติได้
  3. ผู้เรียนสามารถสร้างและตกแต่งภาพกราฟิก 3 มิติ มีทักษะในการปรับแต่งโมเดล การสร้างพื้นผิว การสร้างฉาก และการผลิตงานเพื่อการสร้างสื่อ
  4. ผู้เรียนสามารถเลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสมในการผลิตภาพกราฟิก 3 มิติ เพื่อนำไปปรับใช้กับการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้
  5. ผู้เรียนสามารถออกแบบ พัฒนา สร้างสรรค์ชิ้นงานสื่อภาพกราฟิก 3 มิติ ตามความต้องการได้

คุณสมบัติผู้เรียน

ผู้ที่สนใจเรียนในรายวิชานี้ ควรมีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลในรายวิชา

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนในแต่ละหน่วยการเรียน และมีการวัดประเมินผลงานหลังเรียน โดยผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 70 ขึ้นไป จึงจะถือว่าผ่าน

ทีมอาจารย์ผู้สอน

Course Staff Image #1

อ.รัชฎา เทพประสิทธิ์
Ratchada Thepprasit

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ 085-1703646 E-mail : ratchada.the@crru.ac.th

Course Staff Image #2

อ.ดร.วิชิต เทพประสิทธิ์
wichit thepprasit PhD

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ 081-4318505 E-mail : drwichit@crru.ac.th

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
CREATIVE COMMON สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC-BY-NC-SA”
Enroll