ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การสร้าง Mobile Application แบบไม่ต้องเขียน Code ด้วยโปรแกรม MIT App Inventor


CRRU

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)


รายวิชานี้จัดทำในปี 2017 ตัวโปรแกรมที่ใช้สอนอาจปรับเปลี่ยนตามยุคสมัย

เกี่ยวกับรายวิชา

ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Mobile Application คุณลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์เพื่อใช้งานด้านการพัฒนา Mobile Application มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนา Mobile Application มีความรู้ในการสร้าง Mobile Application ด้วยโปรแกรม MIT App Inventor การใช้เมนูคำสั่งการนำเทคนิคต่าง ๆ มาใช้ในการแก้ไขและปรับปรุงชิ้นงานโปรแกรม โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี เห็นคุณค่าของการนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน มีจินตนาการคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานและแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับ Mobile Application
  2. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมและวิธีการเขียนโปรแกรม Mobile Application
  3. ผู้เรียนมีความรู้ในการสร้าง Mobile Application ด้วยโปรแกรม MIT App Inventor
  4. ผู้เรียนสามารถเลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสมในการผลิต Mobile Application เพื่อนำไปปรับใช้กับการสร้างสรรค์โปรแกรมประเภทต่างๆ ได้
  5. ผู้เรียนสามารถออกแบบ พัฒนา สร้างสรรค์ Mobile Application ตามความต้องการได้

คุณสมบัติผู้เรียน

ผู้ที่สนใจเรียนในรายวิชานี้ ควรมีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลในรายวิชา

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนในแต่ละหน่วยการเรียน และมีการวัดประเมินผลงานหลังเรียน โดยผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 70 ขึ้นไป จึงจะถือว่าผ่าน

Course Staff

Course Staff Image #1

อ.รัชฎา เทพประสิทธิ์
Ratchada Thepprasit

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ 085-1703646 E-mail : ratchada.the@crru.ac.th

Course Staff Image #2

อ.ดร.วิชิต เทพประสิทธิ์
wichit thepprasit PhD

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ 081-4318505 E-mail : drwichit@crru.ac.th

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
CREATIVE COMMON สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC-BY-NC-SA”
Enroll