ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การใช้ Google App for Education สำหรับการจัดการห้องเรียน | Google App for Education in Classroom


CRRU

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

เกี่ยวกับรายวิชา

ศึกษาความรู้พื้นฐานการออกแบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน การออกแบบการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชุดเครื่องมือ Google App for Education ในการจัดการเรียนการสอน มีทักษะในการสร้างเอกสาร ฟอร์ม เว็บไซต์ และ Google Classroom สามารถประยุกต์ใช้งานในการเรียนการสอน สามารถแก้ปัญหาทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล
  2. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
  3. ผู้เรียนสามารถบริหารจัดการห้องเรียน ออกแบบวิธีการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี Google App for Education
  4. ผู้เรียนสามารถเลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Google App for Education
  5. ผู้เรียนสามารถออกแบบ พัฒนา สร้างสรรค์ห้องเรียนโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมความต้องการได้

ความต้องการพื้นฐานของผู้เรียน

ผู้ที่สนใจเรียนในรายวิชานี้ ควรมีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลในรายวิชา

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนในแต่ละหน่วยการเรียน และมีการวัดประเมินผลงานหลังเรียน โดยผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 70 ขึ้นไป จึงจะถือว่าผ่าน

Course Staff

Course Staff Image #1

อ.รัชฎา เทพประสิทธิ์
Ratchada Thepprasit

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ 085-1703646 E-mail : ratchada.the@crru.ac.th

Course Staff Image #2

อ.ดร.วิชิต เทพประสิทธิ์
wichit thepprasit PhD

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ 081-4318505 E-mail : drwichit@crru.ac.th

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
CREATIVE COMMON สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC-BY-NC-SA”
Enroll