ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการศึกษาเบื้องต้น | Basic Educational Robotic Development


CRRU

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

เกี่ยวกับรายวิชา

ศึกษาความรู้พื้นฐานการออกแบบหุ่นยนต์เบื้องต้น พื้นฐานความรู้ด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ การใช้สมองกล Arduino การสร้างหุ่นยนต์เพื่อการศึกษาเบื้องต้น โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี เห็นคุณค่าของการนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน มีจินตนาการคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานและแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการศึกษาเบื้องต้น
  2. ผู้เรียนสามารถบอกคุณลักษณะของอุปกรณ์ด้านไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์ที่เป็นส่วนประกอบของหุ่นยนต์ได้
  3. ผู้เรียนสามารถประกอบชุดอุปกรณ์เป็นหุ่นยนต์เพื่อการศึกษาได้
  4. ผู้เรียนสามารถโปรแกรมเพื่อให้หุ่นยนต์ทำตามคำสั่งได้
  5. ผู้เรียนสามารถออกแบบ พัฒนา สร้างสรรค์ชิ้นงานหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา ตามความต้องการได้

ความต้องการพื้นฐานของผู้เรียน

ผู้ที่สนใจเรียนในรายวิชานี้ ควรมีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และอิเลคทรอนิกส์เบื้องต้น

เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลในรายวิชา

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนในแต่ละหน่วยการเรียน และมีการวัดประเมินผลงานหลังเรียน โดยผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 70 ขึ้นไป จึงจะถือว่าผ่าน

Course Staff

Course Staff Image #1

อ.รัชฎา เทพประสิทธิ์
Ratchada Thepprasit

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ 085-1703646 E-mail : ratchada.the@crru.ac.th

Course Staff Image #2

อ.ดร.วิชิต เทพประสิทธิ์
wichit thepprasit PhD

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ 081-4318505 E-mail : drwichit@crru.ac.th

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
CREATIVE COMMON สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC-BY-NC-SA”
Enroll