ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

นาฏศิลป์สำหรับเด็กปฐมวัย | Dance for Young Children


CRRU

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

เกี่ยวกับรายวิชา

ความหมายและความสำคัญของนาฏศิลป์สำหรับเด็ก รูปแบบการจัดนาฏศิลป์สำหรับเด็กปฐมวัย เทคนิคในการจัดและเลือกชุดแสดงให้เหมาะสมกับโอกาสต่างๆ ฝึกปฏิบัติการแสดงชุดต่างๆ เพลงประกอบลีลาท่าทางและการแสดงตามสมัยนิยมที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 6 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 2 ชั่วโมง)

วัตถุประสงค์

  1. ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายความหมายของนาฏศิลป์สำหรับเด็กปฐมวัยได้อย่างถูกต้อง
  2. ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายวิธีการจัดนาฏศิลป์สำหรับเด็กปฐมวัยได้อย่างถูกต้อง
  3. ผู้เรียนสามารถเลือกเทคนิคในการจัดและเลือกชุดแสดงให้เหมาะสมกับโอกาสต่างๆได้อย่างถูกต้อง
  4. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมการแสดงชุดต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
  5. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมเพลงประกอบลีลาท่าทางและการแสดงตามสมัยนิยมที่เหมาะสมกับวัยของเด็กได้อย่างถูกต้อง นำเสนอการแสดงชุดต่างๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

ความรู้พื้นฐานที่ต้องมีมาก่อน

-

เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลในรายวิชา

ประเมินผลจากการที่ผู้เรียนเข้าทำกิจกรรมครบทุก Unit และมีคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนไม่น้อยกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

Course Staff Image #1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณี แก้ววิชิต
Asst. Prof. Arunee Keawwichit

อาจารย์ประจำสาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ 081-8852956 E-mail : arunee2004@hotmail.com

ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ

Course Staff Image #2

อ.รัชฎา เทพประสิทธิ์
Ratchada Thepprasit

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ 085-1703646 E-mail : ratchada.the@crru.ac.th

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
CREATIVE COMMONS สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC-BY-NC-SA”
Enroll