ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ขันโตกล้านนา | Khantok Lanna Service


CRRU

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

เกี่ยวกับรายวิชา

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับขันโตก ประเพณีการจัดเลี้ยงอาหารแบบขันโตก อาหารพื้นบ้านล้านนาในสำรับอาหารขันโตก การเตรียมการจัดเลี้ยงขันโตก การบริการอาหารแบบขันโตกให้ปลอดภัยและได้มาตรฐานคุณภาพการบริการอาหารแบบขันโตกให้ประสบความสำเร็จ การประยุกต์การจัดเลี้ยงขันโตก การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากสำรับขันโตก

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 6 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 2 ชั่วโมง)

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความรู้เรื่องขันโตกได้
  2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์เรื่องประเพณีการจัดเลี้ยงอาหารแบบขันโตกล้านนาได้
  3. ผู้เรียนสามารถเลือกชนิดอาหารพื้นบ้านจัดลงในสำรับขันโตกได้
  4. ผู้เรียนสามารถแยกประเภทอาหารที่ใช้ในการจัดเลี้ยง
  5. ผู้เรียนสามารถสรุปความรู้เรื่องขันโตกล้านนาได้ถูกต้อง

ความรู้พื้นฐานที่ต้องมีมาก่อน

-

เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลในรายวิชา

ประเมินผลจากการที่ผู้เรียนเข้าทำกิจกรรมครบทุก Unit และมีคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนไม่น้อยกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

Course Staff Image #1

รองศาสตราจารย์มาลี หมวกกุล
Malee Muakkul

อาจารย์ประจำ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ 0896359956 E-mail : Profmalee@yahoo.com

ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ

Course Staff Image #2

อ.รัชฎา เทพประสิทธิ์
Ratchada Thepprasit

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ 085-1703646 E-mail : ratchada.the@crru.ac.th

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
CREATIVE COMMON สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC-BY-NC-SA”
Enroll