ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

อาหารสำหรับผู้สูงอายุ | Food for Elders


CRRU

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

เกี่ยวกับรายวิชา

ความหมายของผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงของร่างกาย โภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ ลักษณะอาหารที่เหมาะสม ตำรับอาหารสำหรับผู้สูงอายุ หลักการประกอบอาหารสำหรับผู้สูงอายุ การจัดตกแต่งอาหารให้สวยงาม ธุรกิจการบริการอาหารให้แก่ผู้สูงอายุ

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 6 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 2 ชั่วโมง)

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายลักษณะของผู้สูงอายุได้ อธิบายภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุได้ถูกต้องเหมาะสม
  2. ผู้เรียนสามารถบอกลักษณะอาหารที่เหมาะสมกับวัยสูงอายุได้
  3. ผู้เรียนสามารถนำตำรับอาหารที่ได้เรียนรู้ไปทำได้
  4. ผู้เรียนสามารถตกแต่งจานอาหารเพื่อบริการให้แก่ผู้สูงอายุได้สวยงามเหมาะสม
  5. ผู้เรียนสามารถจัดบริการธุรกิจบริการอาหารสำหรับผู้สูงอายุได้

ความรู้พื้นฐานที่ต้องมีมาก่อน

-

เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลในรายวิชา

ประเมินผลจากการที่ผู้เรียนเข้าทำกิจกรรมครบทุก Unit และมีคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนไม่น้อยกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

Course Staff Image #1

รองศาสตราจารย์มาลี หมวกกุล
Malee Muakkul

อาจารย์ประจำ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ 0896359956 E-mail :Profmalee@yahoo.com

ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ

Course Staff Image #2

อ.รัชฎา เทพประสิทธิ์
Ratchada Thepprasit

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ 085-1703646 E-mail : ratchada.the@crru.ac.th

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
CREATIVE COMMON สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC-BY-NC-SA”
Enroll