ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

แคลคูลัสพื้นฐาน | Basic Calculus


CRRU

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

เกี่ยวกับรายวิชา

ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน การประยุกต์ใช้อนุพันธ์ของฟังก์ชัน ปริพันธ์ไม่จำกัดเขตและปริพันธ์จำกัดเขตและการประยุกต์ใช้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 8 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 2 ชั่วโมง 48 นาที)

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
  2. ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้เรื่องลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน ไปใช้ในการแก้ปัญหา
  3. ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้เรื่องปริพันธ์ไม่จำกัดเขตและปริพันธ์จำกัดเขตไปใช้ในการแก้ปัญหา
  4. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับอนุพันธ์ของฟังก์ชันและประยุกต์ใช้อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
  5. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับปริพันธ์ของฟังก์ชันและประยุกต์ใช้ปริพันธ์ของฟังก์ชัน

ความรู้พื้นฐานที่ต้องมีมาก่อน

ควรมีความรู้ด้านฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์มาก่อน

เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลในรายวิชา

ประเมินผลจากการที่ผู้เรียนเข้าทำกิจกรรมครบทุก Unit และมีคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนไม่น้อยกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

Course Staff Image #1

อ.วิทยา พูลสวัสดิ์
Wittaya Pulsawad

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ 085-7157504 E-mail : Eathdy@gmail.com

ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ

Course Staff Image #2

อ.ดร.วิชิต เทพประสิทธิ์
Dr.wichit Thepprasit

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ 081-4318505 E-mail : drwichit@crru.ac.th

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
CREATIVE COMMON สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC-BY-NC-SA”
Enroll