ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การพัฒนาระบบเตือนภัยอิเล็กทรอนิกส์ | Electronic Security Development


CRRU

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

เกี่ยวกับรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ระบบความปลอดภัยในงานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ แหล่งกำเนิดไฟฟ้า กฏของโอห์ม พลังงานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าและการต่อสายดิน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หม้อแปลงไฟฟ้า รีเลย์ ไมโครโฟน ลำโพง อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ เทคนิคการบัดกรี การใช้มัลติมิเตอร์ การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นบนแผ่นวงจรพิมพ์ ประกอบชุดคิท เกี่ยวกับเครื่องหรี่ไฟ แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงชนิดที่ปรับค่าได้ สวิตซ์ทำงานด้วยแสง สำหรับนำมาประยุกต์ใช้งานด้านการเตือนภัย

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 8 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 2 ชั่วโมง 48 นาที)

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายลักษณะของอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แต่ละประเภทได้
  2. ผู้เรียนสามารถบอกขั้นตอนการเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้า
  3. ผู้เรียนสามารถบอกความแตกต่าง และแยกประเภทอุปกรณ์สวิทซ์และเซนเซอร์ ในการเชื่อมต่อ วงจรไฟฟ้าได้
  4. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้งานเซนเซอร์ และวงจรไฟฟ้าในงานระบบเตือนภัยได้
  5. ผู้เรียนสามารถบอกวิธีการบำรุงรักษาวงจรและอุปกรณ์เซนเซอร์ได้

ความรู้พื้นฐานที่ต้องมีมาก่อน

อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลในรายวิชา

ประเมินผลจากการที่ผู้เรียนเข้าทำกิจกรรมครบทุก Unit และมีคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนไม่น้อยกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

Course Staff Image #1

อาจารย์เศรษฐชัย ใจฮึก
Sethachai Jaihuk

อาจารย์ประจำสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ 086-2770780 E-mail :seatachai@gmail.com

ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ

Course Staff Image #2

อ.ดร.วิชิต เทพประสิทธิ์
wichit thepprasit PhD

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ 081-4318505 E-mail : drwichit@crru.ac.th

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
CREATIVE COMMON สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC-BY-NC-SA”
Enroll