ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ภาษาศาสตร์เบื้องต้น | Introduction to Linguistics


CRRU

รายวิชาเรียนตามอัธยาศัย

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เป็น "การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)"


เกี่ยวกับรายวิชา

ศึกษาแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษซึ่งประกอบด้วย สัทศาสตร์ สัทวิทยา วิทยาหน่วยคำ วากยสัมพันธ์ และอรรถศาสตร์โดยผ่านกิจกรรมการวิเคราะห์และสังเคราะห์ Study basic concepts of the English language and linguistics including phonetics, phonology, morphology, syntax, and semantics through various analytical activities.

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 6 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 2 ชั่วโมง)

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เรียนมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ สัทศาสตร์ สัทวิทยา วิทยาหน่วยคำ วากยสัมพันธ์ และอรรถศาสตร์รถศาสตร์
  2. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจที่มาของเสียง ศัพท์ ประโยค และความหมาย
  3. ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับ หน่วยเสียง หน่วยคำ ประโยค และความหมายได้
  4. ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการออกเสียง การสร้างประโยคได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
  5. ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องในทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน

ความรู้พื้นฐานที่ต้องมีมาก่อน

ความรู้พื้นฐานด้านไวยากรณ์และโครงสร้างภาษาอังกฤษ

เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลในรายวิชา

ประเมินผลจากการที่ผู้เรียนเข้าทำกิจกรรมครบทุก Unit และมีคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนไม่น้อยกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

Course Staff Image #1

ผศ. จำเริญ ฐานันดร
Asst.Prof. Chamroen Thanandorn

อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ 081-8837604 E-mail : ronykim33@hotmail.com

ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ

Course Staff Image #2

อ.รัชฎา เทพประสิทธิ์
Ratchada Thepprasit

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ 085-1703646 E-mail : ratchada.the@crru.ac.th

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
CREATIVE COMMON สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC-BY-NC-SA”
Enroll