ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ภาษาและวัฒนธรรม | Language and Culture


CRRU

รายวิชาเรียนตามอัธยาศัย

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เป็น "การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)"


เกี่ยวกับรายวิชา

ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรม ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรม ภาษาที่ใช้ในบริบทต่างๆในแต่ละสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 6 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 2 ชั่วโมง)

วัตถุประสงค์

  1. ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรม
  2. ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความแตกต่างทางวัฒนธรรม
  3. ผู้เรียนสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในบริบทต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในบริบทต่างๆได้
  5. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในบริบทต่างๆได้

ความรู้พื้นฐานที่ต้องมีมาก่อน

ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน

เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลในรายวิชา

ประเมินผลจากการที่ผู้เรียนเข้าทำกิจกรรมครบทุก Unit และมีคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนไม่น้อยกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

Course Staff Image #1

อ.เมษธิดา วันใจ
Mesathida Wanchai

อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ 082-7986340 E-mail : mesathida.wan@crru.ac.th

อาจารย์ผู้ช่วยสอน

Course Staff Image #1

คุณสันติ เล็กสกุล
Santi Leksakun

ผู้จัดการ มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว
เบอร์โทรศัพท์ 087-1834269 E-mail : santi@sem-foundation.org

ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ

Course Staff Image #2

อ.รัชฎา เทพประสิทธิ์
Ratchada Thepprasit

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ 085-1703646 E-mail : ratchada.the@crru.ac.th

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
CREATIVE COMMON สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC-BY-NC-SA”
Enroll