ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

สู่การเป็นนักพัฒนาเว็บ : การสร้างหน้าเว็บเบื้องต้นด้วย HTML และ CSS | Creating a Basic Web Page with HTML and CSS


CU

รายวิชาเรียนตามอัธยาศัย

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น "การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)"

วิชานี้เกี่ยวกับอะไร

เนื้อหาบทเรียนจะอธิบายให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานการทำงานของเว็บไซต์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต บทบาทของมาตรฐาน HTML และ ใช้ CSS เพื่อกำหนดการแสดงผลของหน้าเว็บ เมื่อจบการเรียนผู้เรียนจะสามารถใช้ HTML Element พื้นฐานเพื่อบรรยายเนื้อความบนหน้าเว็บได้อย่างเหมาะสมตามความหมายของ Element นั้น ๆ มีความเข้าใจกฎเบื้องต้นของ CSS เพื่อกำหนดการแสดงผลของหน้าเว็บได้ เนื้อหาจึงเหมาะกับผู้ที่สนใจจะเป็น Web Developer อย่างแท้จริง

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 6 ชั่วโมง)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

   1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานการทำงานของเว็บไซต์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

   2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจบทบาทของมาตรฐาน HTML และ CSS ในการบรรยายและกำหนดการแสดงผลของหน้าเว็บ

   3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ HTML Element พื้นฐานเพื่อบรรยายเนื้อความบนหน้าเว็บได้อย่างเหมาะสมตามความหมายของ Element นั้น ๆ

   4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถกฎเบื้องต้นของ CSS เพื่อกำหนดการแสดงผลของหน้าเว็บได้

   5. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความรู้อื่น ๆ ที่จำเป็นในการเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นนักพัฒนาเว็บเต็มรูปแบบ

คุณสมบัติผู้เรียน

ผู้สนใจสามารถเรียนรู้เนื้อหาได้โดยไม่ต้องมีความรู้ในเรื่องนี้มาก่อน เพียงแค่มีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ก็สามารถเรียนได้ทุกกลุ่ม ทุกวัย

เกณฑ์การวัดผล

   เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน / มีผลคะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนไม่น้อยกว่า 50%

ทีมผู้สอนและพัฒนา MOOC

Course Staff Image #1

ชื่อผู้สอน

รศ.ดร.อติวงศ์ สุชาโต
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหาวิทยาลัย
มีความเชี่ยวชาญด้าน Automatic Speech Recognition, Text-to-Speech, Speech Processing for Human-Machine Interaction และ Assistive Technologies

Course Staff Image #2

ผู้ช่วยสอน

ศุภเดช ฉันจรัสวิชัย


cc

Creative common สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll