ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การคิดสร้างสรรค์ | Creative Thinking


CU

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

รายวิชา

การคิดสร้างสรรค์

Creative Thinking

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด

6 ชั่วโมงเรียนรู้ ( 2 ชั่วโมงวีดิทัศน์)

จำนวนชั่วโมงที่จัดการเรียนรู้

1.30 - 2 ชั่วโมง/สัปดาห์

ระดับของเนื้อหา

ปริญญาตรี

ระดับความยาก

เบื้องต้น

กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนทั่วไป

อาจารย์ผู้สอน

ดร.ดรัณภพ เพียรจัด

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

e-mail : cu.hr.mooc@gmail.com

 

คำอธิบายรายวิชา

ความหมาย ขอบข่าย ประเภท ประโยชน์ของความคิดสร้างสรรค์ ลักษณะเด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคและทักษะสำหรับครูในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และการประเมินความคิดสร้างสรรค์

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถบอกความหมายและความสำคัญของการคิดสร้างสรรค์ได้

2. ผู้เรียนสามารถออกแบบกิจกรรมและวิธีการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ได้

3. ผู้เรียนสามารถประเมินระดับการคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสม

การวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน

ผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบผ่านอย่างน้อยร้อยละ 70

 

  "สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA"

Enroll