ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การสอนงาน | Coaching


CU

รายวิชาเรียนตามอัธยาศัย

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เป็น "การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)"

รายวิชา

การสอนงาน

Coaching

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด

6 ชั่วโมงเรียนรู้ ( 2 ชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์)

จำนวนชั่วโมงที่จัดการเรียนรู้

1.30 - 2 ชั่วโมง/สัปดาห์

ระดับของเนื้อหา

ปริญญาตรี

ระดับความยาก

เบื้องต้น

กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนทั่วไป

อาจารย์ผู้สอน

ดร.ปัทมา จันทวิมล

อาจารย์สุวคนธ์ วงศ์ษาธรรมโชติ

e-mail : cu01.mooc@gmail.com

 

คำอธิบายรายวิชา

พฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรกับความจำเป็นที่ต้องมีการสอนงาน หลักการและความสำคัญของการสอนงาน การวางแผนการสอนงานตามหลัก SMART Goal ปัจจัยและกระบวนการของการสอนงานตามหลัก GROW Model การให้ข้อมูลป้อนกลับโดยใช้หลักการ STAR Model และแนวทางการมอบหมายงานที่มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถจำแนกลักษณะพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากร

2. ผู้เรียนสามารถเขียนแผนการสอนงานตามหลัก SMART Goal

3. ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการสอนงานตามหลัก GROW Model

4. ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการให้ข้อมูลป้อนกลับตามหลัก STAR Model

5. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวทางการมอบหมายงานที่มีประสิทธิภาพ

การวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน

ผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบผ่านอย่างน้อยร้อยละ 70

 

  "สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA"

Enroll